Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології

ID: 50713
Галузь знань 
15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Форма навчання 
Очна (денна).
Мова викладання 

Українська.

Профіль програми

Мета програми

Забезпечити розвиток науково-педагогічних компетентностей майбутніх докторів філософії для проведення власного наукового дослідження та захисту дисертації за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», оволодіння методологією наукової і викладацької роботи у наукових і вищих навчальних закладах шляхом розвитку системного мислення і особистісного творчого потенціалу, з метою набуття здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі знань «Автоматизація та приладобудування».

Характеристика програми
Предметна область, напрям

Об’єкт діяльності: об’єкти і процеси керування (технологічні процеси, виробництва, організаційні структури), технічне, інформаційне, математичне, програмне та організаційне забезпечення систем автоматизації у різних галузях.

Цілі навчання: підготовка фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Теоретичний зміст предметної області:  концепції та методології синтезу, проектування, наукових досліджень об’єктів та систем автоматизації на основі методів та принципів системного аналізу, сучасної теорії автоматичного керування, теорії інформації, математичного моделювання і оптимізації, теорії алгоритмів, методів штучного інтелекту.

Методи, методики та технології: сучасні методи теоретичних та експериментальних досліджень, синтезу,  проектування, налагодження систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; методи та технології  управління науковими проектами, презентації результатів наукових досліджень, захисту інтелектуальної власності, методики педагогічної діяльності у вищій школі.

Інструменти та обладнання: Комп’ютерні та інформаційні технології, мікропроцесорні засоби, спеціалізоване програмне забезпечення, для проектування, розроблення і експлуатації систем автоматизації. Спеціалізовані програмні та технічні засоби для автоматизації експериментальних досліджень.

Фокус програми

Підготовка фахівців до організаційно-управлінської, аналітичної і науково-дослідної діяльності в галузі автоматизації та приладобудування з акцентом на автоматизацію та комп’ютерно-інтегровані технології в атомній енергетиці та теплоенергетичних процесах.

Орієнтація програми

Освітньо-наукова програма ґрунтується на результатах сучасних наукових досліджень у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Особливості та відмінності

Програма акцентована на проведені досліджень за напрямами:

 • створення нових та удосконалення існуючих комп’ютерно-інтегрованих технологій управління та автоматизації; 
 • вирішення актуальних задач оптимальних та адаптивних автоматизо-ваних систем управління; 
 • розв’язок проблем автоматизованих систем передачі, захисту та алгоритмічної обробки інформації.
   

 

Працевлаштування та продовження освіти
Придатність до працевлаштування

Виробничо-технологічна діяльність: розробка технічних завдань на проектування і виготовлення інформаційних вимірювальних систем та технологій, оцінка техніко-економічної ефективності проектування, здійснення експертизи технічної документації. 

Організаційно-управлінська діяльність: організація роботи колективів виконавців, прийняття виконавських рішень, визначення порядку виконання робіт, вибір оптимальних рішень при створенні продукції, розробка планів і програм організації інноваційної діяльності. 

Науково-дослідна й педагогічна діяльність: організація та проведення наукових досліджень, розробка фізичних і математичних моделей досліджуваних об’єктів, підготовка науково-технічних публікацій.

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання за науковим рівнем вищої освіти або участь у постдокторських програмах.

Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання

Лекції / мультимедійні лекції / інтерактивні лекції, практичні / лабораторні / семінарські заняття. Самостійна робота з використанням підручників, конспектів, статей, оглядів та інше. Проведення досліджень та експериментів. Участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, науково-дослідних роботах. Участь у групах з розробки освітніх програм. Консультації із науково-педагогічними співробітниками (постійне наукове керівництво, підтримка наукового керівника, підтримка та консультування з боку інших колег групи забезпечення освітньо-наукової програми, включаючи постдокторів). Підготовка та написання статей, дисертаційної роботи.

Система оцінювання

Екзамени, лабораторні звіти, реферати, презентації, поточний контроль.

Програмні компетентності
Інтегральна компетентність

Доктор філософії (FQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL – 8 рівень, HPK – 8 рівень): Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні
 • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності, для іноземців: українською, як іноземною) в обсязі достатньому для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.
 • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.
 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • Здатність працювати міжнародному середовищі.
 • Професійні етичні зобов’язання.
 • Дослідницькі навички і уміння.
 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим.
 • Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • Здатність працювати самостійно.
 • Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні
 • Здатність проводити моделювання об'єктів та систем керування.
 • Здатність проводити оцінку якості функціонування автоматизованих систем керування.
 • Знання та глибоке розуміння предметної області, розуміння професійної та наукової діяльності.
 • Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у сфері автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з автоматизації, комп'ютерних технологій, приладобудування та суміжних галузей.
 • Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів за напрямом досліджень.
 • Здатність застосовувати сучасні методи дослідження, синтезу, проектування систем автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій, їх програмних та апаратних компонентів, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності.
 • Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті, дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.
   

 

 

Програмні результати навчання
Ключові результати навчання
 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами.
 • Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
   
Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Всі 100 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають. Реалізація програми забезпечується кадрами високої кваліфікації з науковими ступенями та вченими званнями, які мають великий досвід навчально-методичної, науково-дослідної, управлінської та інноваційної роботи за фахом. Викладачі є авторами навчальних посібників, монографій та статей, учасниками вітчизняних та міжнародних наукових конференцій.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема 
https://opu.ua/about/reports#11
Навчальний процес відбувається у аудиторіях та лабораторіях, обладнаних сучасними комп’ютерними засобами, в тому числі мультимедійними, та спеціалізованим програмним забезпеченням.

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
https://library.opu.ua
https://el.opu.ua
 

Академічна мобільність
Нормативно-правові акти

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37). https://opu.ua/document/2501

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програм ЄС Еразмус на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Підготовка на базі ступеня магістра, 2020 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Англійська мова за професійним спрямуванням 1
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова за професійним спрямуванням 2
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова за професійним спрямуванням 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Психологія та педагогіка вищої школи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія та методологія наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Управління науковою діяльністю 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Управління науковою діяльністю 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф. Гогунський Віктор Дмитрович

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Сучасна теорія керування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Сучасна теорія оптимізації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Технологія розробки сучасного программного забезпечення
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Практична підготовка

Педагогічна практика за професійним спрямуванням 1
Кількість кредитів ЄКТС:
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.
Педагогічна практика за професійним спрямуванням 2
Кількість кредитів ЄКТС:
Семестр: 4 (денна форма); 4 (заочна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Сучасні технології автоматизації процесів виробничих підприємств
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Моделювання систем з розподіленими параметрами
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф. Тонконогий В.М.
Життєвий цикл автоматизованих систем управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Системный анализ та моделювання теплоенергетичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Методологія автоматизованих процесів проектування
Кількість кредитів ЄКТС:
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф. Тонконогий В.М.
Електромеханічні системи автоматизації технологічних процесів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Підготовка на базі ступеня магістра, 2019 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Англійська мова за професійним спрямуванням 1
Кількість кредитів ЄКТС: 2.5
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова за професійним спрямуванням 2
Кількість кредитів ЄКТС: 2.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова за професійним спрямуванням 3
Кількість кредитів ЄКТС: 2.5
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова за професійним спрямуванням 4
Кількість кредитів ЄКТС: 2.5
Семестр: 4 (денна форма); 4 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Психологія та педагогіка вищої школи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Семенова А.В.
Філософія та методологія наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Управління науковою діяльністю
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф. Гогунський Віктор Дмитрович

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Організація та проведення наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф. Усов Анатолій Васильович
Розробка складних систем управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф Пелих С.М.
Вибіркова частина

Практична підготовка

Педагогічний практикум за професійним спрямуванням
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Системний аналіз та моделювання теплоенергетичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф Пелих С.М.
Сучасні технології автоматизації процесів виробничих підприємств
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф Максимов М.В.
Методологія автоматизованих процесів проектування
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф Тонконогий В.М.
Електромеханічні системи автоматизації технологічних процесів
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф Водічев В.А.
Життєвий цикл автоматизованих систем управління
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф Водічев В.А.
Моделювання систем з розподіленими параметрами
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф Тонконогий В.М.

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Підготовка на базі ступеня магістра, 2018 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова професійного спрямування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 3
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 4
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 4 (денна форма); 4 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Психологія та педагогіка вищої школи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Семенова А.В.
Філософія та методологія наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Афанасьев О.І.
Управління науковою діяльністю
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Колеснікова К.В.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Організація та проведення наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф. Усов Анатолій Васильович
Розробка складних систем управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Українська (російська) мова* - 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Романова О.К.
Українська (російська) мова* - 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Романова О.К.

Практична підготовка

Педагогічний практикум за професійним спрямуванням
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Системний аналіз та моделювання теплоенергетичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Пелих С.М.
Сучасні технології автоматизації процесів виробничих підприємств
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Беглов К.В.
Методологія автоматизованих процесів проектування
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Тонконогий В.М.
Електромеханічні системи автоматизації технологічних процесів
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Водічев В.А.
Підготовка на базі ступеня магістра, 2017 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова професійного спрямування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 3
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 4
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 4 (денна форма); 4 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Психологія та педагогіка вищої школи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Семенова А.В.
Філософія та методологія наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Афанасьев О.І.
Управління науковою діяльністю
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Колеснікова К.В.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Організація та проведення наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф. Усов Анатолій Васильович
Розробка складних систем управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Українська (російська) мова* - 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Романова О.К.
Українська (російська) мова* - 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Романова О.К.

Практична підготовка

Педагогічний практикум за професійним спрямуванням
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Системний аналіз та моделювання теплоенергетичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Пелих С.М.
Сучасні технології автоматизації процесів виробничих підприємств
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Беглов К.В.
Методологія автоматизованих процесів проектування
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Тонконогий В.М.
Електромеханічні системи автоматизації технологічних процесів
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Водічев В.А.
Підготовка на базі ступеня магістра, 2016 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова професійного спрямування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 3
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 4
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 4 (денна форма); 4 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Психологія та педагогіка вищої школи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Семенова А.В.
Філософія та методологія наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Афанасьев О.І.
Управління науковою діяльністю
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Колеснікова К.В.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Організація та проведення наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д.т.н., проф. Усов Анатолій Васильович
Розробка складних систем управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Українська (російська) мова* - 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Романова О.К.
Українська (російська) мова* - 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Романова О.К.

Практична підготовка

Педагогічний практикум за професійним спрямуванням
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Системний аналіз та моделювання теплоенергетичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Пелих С.М.
Сучасні технології автоматизації процесів виробничих підприємств
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Беглов К.В.
Методологія автоматизованих процесів проектування
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Тонконогий В.М.
Електромеханічні системи автоматизації технологічних процесів
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Водічев В.А.
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускникам 
Доктор філософії з автоматизації та комп′ютерно-інтегрованих технологій.
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом доктора філософії;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа