Публічне управління та адміністрування

ID: 50541
Галузь знань 
28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність 
281 Публічне управління та адміністрування
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Мова викладання 

Українська.

Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Щоб змінити майбутнє Країни завтра – треба змінити себе вже сьогодні! Проведення державних реформ привело до виникнення великого попиту на фахівців даної спеціальності, тому здобувачів освіти за цією освітньою програмою очікує дуже цікава робота щодо вирішення проблемних питань. 

Ми пропонуємо Вам набути теоретичні знання, оволодіти практичними навиками і інноваційними технологіями публічного управління та адміністрування, що необхідні для здійснення управлінської діяльності у державній службі, публічному управлінні та адмініструванні в органах місцевого самоврядування, комерційних підприємствах, громадських організаціях. Програма поєднує теоретичні курси, практичну підготовку та стажування в органах місцевого самоврядування.

Бути державним службовцем – це бути частиною сучасного суспільства та мати можливість приймати і реалізовувати управлінські рішення, а також впливати на державотворюючі процеси суспільства. 

Ми пропонуємо вам набути професійні компетентності сучасного державного службовця. 

Навчатися в нас – це можливості:

 • Набути «soft skills» – навичок, які забезпечать Вашу професійну інтеграцію в сучасному світі, це комунікативні навички, зокрема:
  • навички публічного виступу,
  • навички роботи в команді,
  • управління часом,
  • гнучкість і адаптивність,
  • лідерські якості;
 • Саморозвитку – Ви зможете реалізувати себе в науково-дослідній діяльності:
  • проводити дослідження з актуальних проблем публічного управління та адміністрування та публікувати їх результати,
  • брати участь в всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах та олімпіадах із публічного управління та адміністрування;
 • Вибору – Ви маєте право самостійно обирати:
  • додаткові дисципліни і набувати професійні компетентності сучасного фахівця з публічного управління та адміністрування;
  • місця проходження практики, яка допоможе придбати нові практичні вміння і навички для професійної діяльності у сфері публічного управління та адміністрування;
  • наукового керівника, який допоможе вам в реалізації науково-дослідної діяльності.
 • Бути почутим – Ви станете частиною студентського самоврядування і ваш голос завжди буде почутий, а думка – врахована!

Перевага вибору нашої освітньої програми – це активна взаємодія під час навчання з майбутніми потенційними роботодавцями: керівниками державних служб, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. 

Наші викладачі мають практичний досвід роботи на державній службі. Наші випускники будують професійну і наукову кар’єру в органах державної влади, місцевого самоврядування, політичних партіях, громадських організаціях.

І завжди у всьому Ви зможете отримати підтримку від професорсько-викладацького складу кафедри публічного управління та адміністрування!

І головне: бути державним службовцем – це престижно і сучасно!

Профіль програми

Мета програми

Програма призначена для формування і розвитку у студентів комплексу знань, умінь та навичок в управлінні та адмініструванні організаціями (установами) публічного сектору, що дозволяє їм стати лідерами та успішними публічними менеджерами, створює передумови для формування нової генерації фахівців в галузі публічного управління та адміністрування здатних здійснювати науковий і практичний супровід реформ в нашій країні, бути професіоналами своєї справи, відповідальними перед суспільством.

Характеристика програми
Предметна область, напрям

Об’єкти вивчення та/або діяльності: управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня підпорядкування.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних використовувати набуті компетентності в межах управлінської та адміністративної діяльності.

Теоретичний зміст предметної області: термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях і адміністрування у всіх сферах діяльності.

Методи, методики та технології наукового пізнання, аналітичної обробки інформації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування.

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення.

Фокус програми

Програма закладає фундаментальну базу для оволодіння навичками управління державними і муніципальними установами, громадськими об’єднаннями та некомерційними організаціями, усіма видами ресурсів, управління державою та містом за концепцією e-government, інформаційного забезпечення управлінських процесів в державних та недержавних установах, розроблення нових інструментів та сервісів у сфері електронної демократії, надання електронних послуг. 

Програма спрямована на формування фахових умінь з управління та адміністрування в умовах електронного урядування, розробку і впровадження ефективних наукових та організаційних методів і структур управління, направлених на вирішення актуальних задач розвитку країни і суспільства. 

Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Працевлаштування та продовження освіти
Придатність до працевлаштування

Магістр з публічного управління та адміністрування підготовлений для роботи у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, вищих навчальних закладах, академічних установах, корпоративних установах та бізнес-структурах різних галузей, політичних партіях та громадських організаціях і здатний обіймати в цих органах і установах посади керівників, провідних і головних спеціалістів підрозділів, керівників організаційних служб електронного урядування, керуючих справами; посади аналітиків, експертів, проектних менеджерів, радників, консультантів, спеціалістів по роботі з персоналом і зв’язків з громадськістю, науковими працівниками, викладачами.

Подальше навчання

Можливість продовжити освіту за першим науковим ступенем «доктор філософії», пройти стажування як у вітчизняних, так і в зарубіжних університетах і компаніях, прийняти участь у програмах навчання упродовж всього життя.

Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки кваліфікаційної роботи магістра.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, есе, презентації, поточний контроль, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи, публікації в наукових виданнях та доповіді на комунікативних заходах.

Програмні компетентності
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером.
 • Здатність розробляти та управляти проектами.
 • Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.
 • Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність).
 • Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих та розроблення нових систем.
 • Здатність до усного і письмового професійного спілкування іноземною мовою.
 • Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання.
 • Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.
 • Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
 • Здатність управляти різнобічною комунікацією.
 • Здатність до раціональної критики та самокритики, конструктивної реакції на зауваження.
Спеціальні (предметні, фахові) компетентності
 • Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та організацій різних форм власності.
 • Здатність організовувати та розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.
 • Здатність визначати показники сталого розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
 • Здатність представляти органи публічного управління та налагоджувати ефективні комунікації.
 • Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.
 • Здатність самостійно готувати нормативно-правові акти, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді.
 • Здатність надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
 • Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських продуктів, послуг чи процесів.
 • Здатність організувати систему е-документообігу в організації.
 • Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.
 • Здатність розробляти стратегічні документи розвитку систем на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
 • Здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проекти на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
 • Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.
 • Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також оцінку його якості.
 • Здатність здійснювати наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.
Програмні результати навчання
 • Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами.
 • Знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування.
 • Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що регулюють сферу публічного управління та адміністрування.
 • Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.
 • Уміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.
 • Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю.
 • Уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.
 • Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.
 • Уміти визначати напрями розвитку систем на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
 • Уміти критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання у сфері публічного управління та адміністрування.
 • У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку публічного урядування та адміністрування.
 • Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування.
 • Знати іноземну мову (відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти)
 • Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
 • Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері публічного управління та адміністрування.
 • Уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
 • Уміти представляти органи публічного управління й організації, та презентувати для широкого загалу результати їх діяльності.
 • Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного управління та організацій.
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 85 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають. 

https://op.edu.ua/kaf-ampr/staff

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти. З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. 

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам.

https://drive.google.com/file/d/1M_kfpMsT_Lt1dSA0sd6rNOz_wnYjRLIX/view

Для проведення досліджень наявні науково-дослідні і навчально-наукові лабораторії Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ, науково-дослідна база Спеціалізованої вченої ради Д.41.052.10, Консультаційно-навчального центру «Політех-консалт», Наукового економічного порталу ОНПУ та власне хмарне середовище з обмеженим доступом для студентів та викладачів кафедри. 

http://economics.opu.ua/
https://economics.opu.ua/authors-portal
http://www.knc.od.ua/
https://economics.opu.ua/rada
https://drive.google.com/drive/folders/0AG7lPqI0usyiUk9PVA

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ (https://el.opu.ua/) та авторських розробок професорсько-викладацького складу:
http://dspace.opu.ua/jspui/
https://op.edu.ua/library/memos
https://op.edu.ua/library/catalog

Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. Всі ресурси бібліотеки доступні через сайт університету. 

Крім фонду навчальної (в т.ч. електронної) бібліотеки ОНПУ, студенти освітньо-професійної програми мають вільний доступ до матеріалів наукових досліджень що містяться в примірниках рукописів дисертаційних робіт та авторефератів у друкованому та електронному вигляді бібліотеки спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10, мають доступ до практичних матеріалів Одеського обласного інформаційно-аналітичного центру.

Академічна мобільність

Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року).

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та іншими університетами України. Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання в університетах України. 

Кредити, отримані в інших університетах України, перезараховуються відповідно до довідки про академічну мобільність.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами-партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2020 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Професійна іноземна мова
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2019 рік вступу
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Філиппова С.В.
Українська мова, як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Кубко В.П.
Українська мова, як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Кубко В.П.
Патентознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Філиппова С.В.
Інфокомунікації в освіті, науці та бізнесі
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Яценко М.С.
Професійне навчання і професійна кар'єра
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Яценко М.С.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Соціальна відповідальність
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Сухотерна Л.І.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Корнещук В.В.
Регламенти, процедури і рішення в органах місцевого самоврядування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Кулінська А.В.
Управління інформацією та знаннями
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Кулінська А.В.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Публічне адміністрування об'єднаними територіальними громадами
Кількість кредитів ЄКТС: 7.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Балан О.С.
Місцеві вибори та кадрове забезпечення місцевого самоврядування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Липинська О.А.
Комплексне проектування розвитку громад
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Липинська О.А.
Державно-приватне партнерство і аутсорсинг
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Лебедєва В.В.
Інформаційні технології та сервіси державної служби
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Кулінська А.В.
Електронне урядування
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Кулінська А.В.
Публічний аудит
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Аудит адміністративної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Обов'язкова частина

Практична підготовка

Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 13.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.

Атестація

Атестаційний екзамен
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою:
Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 15.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Комп'ютерне моделювання складних економічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Семенов А.С.
Управління збалансованим розвитком соціально-економічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Кулінська А.В.
Фінанси публічного сектора
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Кулінська А.В.
Методи соціально-економічного та політичного аналізу
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Кочевой М.М.
Організаційно-методичне і правове забезпечення адміністративної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Лебедєва В.В.
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2018 рік вступу
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Філиппова С.В.
Українська мова, як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Кубко В.П.
Українська мова, як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Кубко В.П.
Патентознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Філиппова С.В.
Інфокомунікації в освіті, науці та бізнесі
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Яценко М.С.
Професійне навчання і професійна кар'єра
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Яценко М.С.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Соціальна відповідальність
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Сухотерна Л.І.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Корнещук В.В.
Регламенти, процедури і рішення в органах місцевого самоврядування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Кулінська А.В.
Управління інформацією та знаннями
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Кулінська А.В.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Публічне адміністрування об'єднаними територіальними громадами
Кількість кредитів ЄКТС: 7.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Балан О.С.
Місцеві вибори та кадрове забезпечення місцевого самоврядування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Липинська О.А.
Комплексне проектування розвитку громад
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Липинська О.А.
Державно-приватне партнерство і аутсорсинг
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Лебедєва В.В.
Інформаційні технології та сервіси державної служби
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Кулінська А.В.
Електронне урядування
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Кулінська А.В.
Публічний аудит
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Аудит адміністративної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Обов'язкова частина

Практична підготовка

Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 13.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.

Атестація

Атестаційний екзамен
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою:
Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 15.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Комп'ютерне моделювання складних економічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Семенов А.С.
Управління збалансованим розвитком соціально-економічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Кулінська А.В.
Фінанси публічного сектора
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Кулінська А.В.
Методи соціально-економічного та політичного аналізу
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Кочевой М.М.
Організаційно-методичне і правове забезпечення адміністративної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Лебедєва В.В.
Обсяг програми 

90 кредитів ЄКТС на базі першого (бакалаврського) рівня з терміном навчання 1 рік 4 місяців.

Додаткові можливості програми 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.

Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Одеського національного політехнічного університету.

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускникам 
Магістр з публічного управління та адміністрування.
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кваліфікація в документі про вищу освіту 

Ступінь вищої освіти – Магістр.

Спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування.

Освітня програма – Публічне управління та адміністрування.

Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Балан Олександр Сергійович