Соціальна робота

ID: 50774
Галузь знань 
23 Соціальна робота
Спеціальність 
231 Соціальна робота
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Мова викладання 

Українська.

Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Ти вже маєш ступінь бакалавра… Про тебе?

Соціальна активність, критичне мислення, комунікативні навички… Про тебе?

Прагнеш допомагати окремим особам або громадам, які страждають від бідності, браку можливостей або інформації, соціальної несправедливості, переслідувань, зловживань або порушення їхніх прав. Намагаєшся віднаходити необхідні людині ресурси, захищати інтереси окремих клієнтів або спільноти… Про тебе?

Якщо отримав три «так», продовжуй знайомство з нами)))

Однією з багатьох переваг, які отримують випускники від нашої освітньої програми, - це можливість продовжити свій професійний розвиток, пізнаючи, як удосконалити соціальну роботу за допомогою своїх організаційних, аналітичних та соціальних навичок.

Про вплив та маніпулювання соціальними, політичними та психологічними чинниками в суспільстві знають усі. Але тільки наші випускники можуть стати успішними професіоналами, здатними здійснювати ефективне управління в соціальній сфері, втілювати інноваційні методи і технології соціальної роботи.

Вивчай з нами соціальний і кадровий менеджмент, психологію і соціологію управління, соціальне підприємництво і соціальний маркетинг, соціальну медіацію і соціальне партнерство, опановуй міждисциплінарні технології в соціальній роботі і знайдеш багато можливостей для кар’єрного зростання!

Пам’ятай! Незалежно від обраного шляху, наші випускники завжди мають цінності, навички та кваліфікацію, необхідні для досягнення професійного успіху!

Профіль програми

Мета програми

Опанування здобувачами вищої освіти поглиблених теоретичних знань та практичних умінь в галузі соціальної роботи, необхідних для ефективного виконання інноваційних завдань професійної діяльності, управління та проведення досліджень в соціальній сфері.

Характеристика програми
Фокус програми

Управління в соціальній сфері, втілення інноваційних методів і технологій соціальної роботи.

Характерною особливістю даної освітньо-професійної програми є:

 • використання в процесі магістерської підготовки інтерактивних методів, професійно- ситуаційного навчання з урахуванням принципів Гуманітарної освіти (Liberal Art Education);
 • поглиблене вивчення дисциплін управлінського змісту;
 • реалізація особистісного потенціалу здобувача, розвиток його творчих (креативних) здібностей, гуманізму;
 • забезпечення конкурентоспроможності магістрів із соціальної роботи завдяки підготовленості до впровадження інноваційних методів вирішення соціальних проблем й оптимального використання соціальних ресурсів;
 • відповідність ОП світовим стандартам освіти і підготовки фахівців із соціальної роботи (Global Standards for Social Work Education and Training);
 • здійснення професійної підготовки на засадах професійної доброчесності (Рrofessional integrity);
 • можливість участі в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.
Працевлаштування та продовження освіти
Придатність до працевлаштування

Можливість працювати у сфері: державного управління (управліннях, відділах у справах сім’ї та молоді, центрах соціальних служб); охорони здоров’я та надання соціальних послуг, благодійної діяльності тощо.

Робочі місця в організаціях всіх форм власності, на підприємствах, в адміністративних, соціальних організаціях (установах, закладах), відділах з управління персоналом, навчальних закладах.

Професійна кваліфікація:

 • Професіонал в галузі соціального захисту населення;
 • Керівники інших функціональних підрозділів;
 • Керівники інших малих підприємств без апарату управління;
 • Менеджери (управителі) у соціальній сфері;
 • Керівник (директор) установи (закладу) соціального захисту населення;
 • Професіонал з розвитку персоналу;
 • Фахівець з питань зайнятості (хедхантер);
 • Молодший науковий співробітник (соціальний захист населення);
 • Соціальний працівник;
 • Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.);
 • Фахівець з соціальної роботи;
 • Фахівець із соціальної допомоги вдома;
 • Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування.
Подальше навчання

Можливість продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем.

Стиль та методика навчання

Викладання проводиться у вигляді: традиційних лекцій, мультимедійних та інтерактивних лекцій, практичних, лабораторних, тренінгових занять. Використовуються проблемні лекції, інтерактивні лекції з елементами дискусії, ділова гра, робота в малих групах, проблемні евристичні діалоги, «кейс-метод», брейнстормінг, самостійна робота пошукового характеру, публічний виступ та ін.

Передбачено: самостійна робота, яка визначається робочою програмою конкретної навчальної дисципліни, завданнями та рекомендаціями викладача (підготовка до поточних аудиторних занять; пошуково-аналітична робота: виконання індивідуальних творчих письмових робіт, рефератів, РГР з використанням підручників, конспектів, статей, оглядів та ін., зокрема іноземною мовою.). Проведення досліджень. Участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, науково-дослідних роботах, у групах з розробки освітніх програм, робота у студентських наукових гуртках. Підготовка кваліфікаційної роботи магістра під постійним керівництвом наукового керівника, консультацій з науково-педагогічними працівниками та представниками соціальних служб.

Програмні компетентності
Загальні
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність розробляти і управляти проектами.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички міжособистісної взаємодії.
 • Здатність працювати в команді.
 • Професійні етичні зобов’язання.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Предметні
 • Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи.
 • Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.
 • Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації.
 • Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи
Фахові
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.
 • Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та якості соціальних послуг.
 • Здатність до професійної рефлексії.
 • Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, фасилітації процесів прийняття групових рішень.
 • Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій.
 • Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної роботи.
 • Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства.
 • Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.
 • Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері соціальної роботи.
 • Здатність до розроблення, апробації та втілення соціальних проектів і технологій.
 • Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.
Програмні результати навчання

Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження.

Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою усно та письмово.

Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук.

Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних.

Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості.

Застосовувати загальне програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження.

Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях.

Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання професійного вигорання.

Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи.

Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу.

Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи.

Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності.

Визначати методологію прикладного наукового дослідження та застосовувати методи кількісного та якісного аналізу результатів, у тому числі методи математичної статистики.

Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень.

Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні.

Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.

Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.

Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і технології.

Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Освітня та професійна кваліфікація викладачів, які залучені до реалізації освітньо-професійної програми, дозволяє на високому професійному рівні викладати відповідні дисципліни. 95% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені щодо дисциплін, які викладають.

Академічна мобільність

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року.

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2020 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Професійна іноземна мова
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор філологічних наук, професор Домброван Т.І.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.ю.н. доцент Озернюк Г.В.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Стратегічні аспекти формування соціальної політики
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: кандидат соціологічних наук, доцент Лисенко О.М.
Професійна доброчесність керівника соціальної служби
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: кандидат соціологічних наук, доцент Лисенко О.М.
Актуальні дослідження в соціальній роботі
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: кандидат соціологічних наук, доцент кафедри ПСР Нікон Н.О.
Професійна надійність персоналу соціономічної сфери
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В.
Міждисциплінарні технології в соціальній роботі
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: кандидат соціологічних наук, доцент Лисенко О.М., старший викладач Северинюк Т.О.
Соціальний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: старший викладач Азаркіна О.В.

Практична підготовка

Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 12.0
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 18.0
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Корпоративна культура
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.філос.н., доцент Кубко В.П.
Бізнес-культура організацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.філос.н., доцент Кубко В.П.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Канд. філол. наук, доцент Романова О.К.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Канд. філол. наук, доцент Романова О.К.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: кандидат психологічних наук, доцент Колот С.О.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В., ст.викл. Гордієнко І.О.
Організаційне консультування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В., ст.викл. Гордієнко І.О.
Академічна культура
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.філос.н., доцент Кубко В.П.
Соціальне підприємництво
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Викладач: канд. пед. н., ст. викл. Боделан М.В.
Соціальний маркетинг
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.е.н., проф. Забарна Е.М.
Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проектів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.е.н., проф. Забарна Е.М.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Соціальне партнерство
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: канд. пед. наук., ст. викл. Колодійчук Ю. В.
Соціальна медіація
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: кандидат соціологічних наук, доцент Лисенко О.М.
Теорія і практика креативної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Професійна кар'єра в соціономічній сфері
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.п.н., доц. Тодорцева Ю. В.
Професійна мобільність в соціономічній сфері
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.п.н., доц. Тодорцева Ю. В.
Консолідована інформація
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: кандидат мистецтвознавства, доцент Лугова Т. А.
Психологія управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: к.п.н., доц. Тодорцева Ю. В.
Соціологія управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: кандидат соціологічних наук, доцент кафедри ПСР Нікон Н.О.
Електронне урядування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: кандидат фізико-математичних наук, магістр з комп’ютерних наук, доцент, Андріянов О.В.
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2019 рік вступу
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Професійна підготовка фахівців соціономічної сфери
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Корнещук В.В.
Психологія навчання
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Корнещук В.В.
Корпоративна культура
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Кубко В.П.
Бізнес-культура організацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Кубко В.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Озернюк Г.В.
Українська мова як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Романова О.К.
Українська мова як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Романова О.К.
Патентознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Озернюк Г.В.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Надійність в соціальній сфері
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Корнещук В. В.
Культура праці керівника соціальної служби
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Лисенко О.М.
Психологія розвитку особистості
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Шрагіна Л.І.
Культура ділового спілкування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Лисенко О.М.
Психологія розвитку
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Шрагіна Л.И.
Професійна надійність персоналу соціономічної сфери
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Корнещук В.В.
Соціальне партнерство
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Колодійчук Ю. В.
Соціальна медіація
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Лисенко О.М.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Професійна кар'єра в соціономічній сфері
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Тодорцева Ю.В.
Психологія управління
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Тодорцева Ю.В.
Основи кадрового менеджменту
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Колот С.О.
Управління персоналом та організаційна діяльність
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Колот С.О.
Обов'язкова частина

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 16.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Організація діяльності органів соціального захисту населення
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Лазарева А.О.
Прогнозування, проектування, інновації у соціальній роботі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Колот С.О.
Стратегічні аспекти формування соціальної політики
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Лисенко О.М.
Конфліктологія
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Лисенко О.М.
Соціальні технології роботи з сім'ями та дітьми
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Лисенко О.М.
Сучасні інформаційні технології в соціальній роботі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Богуславська Ю.Ю.

Практична підготовка

Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 13.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2018 рік вступу
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Професійна підготовка фахівців соціономічної сфери
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Корнещук В.В.
Психологія навчання
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Корнещук В.В.
Корпоративна культура
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Кубко В.П.
Бізнес-культура організацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Кубко В.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Озернюк Г.В.
Українська мова як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Романова О.К.
Українська мова як іноземна
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Романова О.К.
Патентознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Озернюк Г.В.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Надійність в соціальній сфері
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Корнещук В. В.
Культура праці керівника соціальної служби
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Лисенко О.М.
Психологія розвитку особистості
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Шрагіна Л.І.
Культура ділового спілкування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Лисенко О.М.
Психологія розвитку
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Шрагіна Л.И.
Професійна надійність персоналу соціономічної сфери
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Корнещук В.В.
Соціальне партнерство
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Колодійчук Ю. В.
Соціальна медіація
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Лисенко О.М.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Професійна кар'єра в соціономічній сфері
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Тодорцева Ю.В.
Психологія управління
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Тодорцева Ю.В.
Основи кадрового менеджменту
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Колот С.О.
Управління персоналом та організаційна діяльність
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Колот С.О.
Обов'язкова частина

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 16.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Організація діяльності органів соціального захисту населення
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Лазарева А.О.
Прогнозування, проектування, інновації у соціальній роботі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: Колот С.О.
Стратегічні аспекти формування соціальної політики
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Лисенко О.М.
Конфліктологія
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Лисенко О.М.
Соціальні технології роботи з сім'ями та дітьми
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Лисенко О.М.
Сучасні інформаційні технології в соціальній роботі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Богуславська Ю.Ю.

Практична підготовка

Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 13.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.
Обсяг програми 

Обсяг освітньо-професійної програми на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста становить 90 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці.

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускникам 
Магістр з соціальної роботи.
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кваліфікація в документі про вищу освіту 

Ступінь вищої освіти – Магістр.

Спеціальність – 231 Соціальна робота.

Освітня програма – Соціальна робота.

Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа