Публічне управління та адміністрування

ID: 50658
Галузь знань 
28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність 
281 Публічне управління та адміністрування
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Змінити майбутнє країни завтра – це змінити себе вже сьогодні! 

Нашу програму обирає сучасна молодь, яка не байдужа до подальшого розвитку нашої держави. Проведені державні реформи спричинили великий попит на фахівців даної спеціальності. Ми готуємо компетентних фахівців, які здатні забезпечити новий, більш якісний рівень управління. 

На здобувачів освіти за даною освітньою програмою очікує дуже цікава робота щодо вирішення проблемних питань з публічного управління та адміністрування.

Освітню програму спрямовано на набуття теоретичних знань, оволодіння навиками і інноваційними технологіями публічного управління та адміністрування на рівні органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, галузі та держави. 

Бути державним службовцем – це бути частиною сучасного суспільства та мати можливість впливати на державотворюючі процеси суспільства. 

Ми пропонуємо Вам можливість набути компетентності сучасного державного службовця:

 • Професійні: 
  • отримати досвід роботи з моніторингу та оцінювання;
  • навчитись організувати та планувати роботу команди (тайм-менеджмент).
 • Функціональні:
  • навчитись застосовувати новітні методи моделювання та оцінювання;
  • навчитись планувати.
 • Інтелектуальні:
  • навчитись аналітично мислити;
  • використовувати комплексний підхід щодо виконання своїх обов’язків;
  • проводити науково-дослідницькі роботи;
  • генерувати нові ідеї та креативно мислити.
 • Інформаційно-методичні:
  • управляти інформацією;
  • розробляти інструкції, стандарти;
  • аналізувати, впроваджувати, використовувати сучасні інформаційні системи;
  • відстежувати зміни в законодавчій і нормативній базі;
  • швидко обробляти отриману інформацію.
 • Соціальні:
  • вивчити етику ділового спілкування та публічного виступу;
  • навчитись запобігати та вирішувати конфлікти;
  • навчитись швидко та правильно передавати інформацію;
  • налагоджувати комунікації;
  • спілкуватися з фахівцями з інших областей.
 • Особистісні:
  • швидко приймати рішення;
  • самостійно працювати та приймати рішення;
  • діяти відповідно до ситуації (адаптивність) та в умовах невизначеності або ризику;
  • оцінювати результати та виявляти причинно-наслідкові зв’язки;
  • станете частиною студентського самоврядування.

Перевагою освітньої програми є забезпечення у процесі навчання плідного практичного співробітництва з майбутніми потенційними роботодавцями – керівниками державних служб, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Нашим здобувачам надається можливість набуття практичного досвіду в процесі стажування та проходження виробничої та переддипломної практик в обласних та районних органах влади, наукових, комерційних та громадських установах.

І завжди та у всьому Ви зможете отримати підтримку від професорсько-викладацького складу кафедри, що забезпечує підготовку за програмою! Наші викладачі зможуть допомогти, оскільки мають практичний досвід роботи на державній службі. 

Креативність, бажання вчитись і наполеглива праця відкриють для наших випускників величезні перспективи працевлаштування та кар’єрного росту.

Наші випускники будують професійну і наукову кар’єру в органах державної влади, місцевого самоврядування, політичних партіях, громадських організаціях.

Унікальність отриманих професійних знань, вмінь і навиків гарантовано забезпечить високі доходи і динамічне кар’єрне зростання!

І головне: бути державним службовцем – це престижно і сучасно! 

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Кулінська Анжела Вікторівна