Електронно-обчислювальна техніка

ID: 50876
Галузь знань 
17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 
171 Електроніка
Спеціалізація 
Електронно-обчислювальна техніка
Форма навчання 
Очна (денна).
Мова викладання 

Українська.

Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Електроніка зараз і в перспективі лежить в основі практично будь-якої інженерно-технічної і наукової діяльності, так як є універсальним засобом при вирішенні різноманітних задач і проблем в різних областях  господарства. Роль електроніки сьогодні істотно зростає в зв'язку з використанням мікропроцесорної техніки для обробки інформаційних сигналів. Так, наприклад, апаратне забезпечення всієї комп'ютерної техніки і відповідно розвиток інформаційних технологій ґрунтується на роботі електронних засобів. Отримавши серйозну освіту в галузі електроніки, можна в подальшому успішно спеціалізуватися в самих різних напрямках науки та інженерної практики. Перед випускниками відкриваються найширші обрії реалізації отриманих знань.

Крім успішної роботи в традиційних областях – промисловість, наукові дослідження, освіта, торгівля, випускники отримують можливість своєї професіональної реалізації в таких напрямках, що бурхливо розвиваються, як Інтернет речей (IoT), електроніка сонячної енергетики, електромобілів, агропромисловості, біотехніки захисту рослин і т.д .

Знання, які отримали фахівці за цією програмою, забезпечують їм працевлаштування не тільки на території нашої держави, а й по всьому світу.

Особливістю освітньої програми є те, що отримуються компетентності і результати навчання як зі знань, що визначать професійну підготовку  з електронних засобів взагалі, так і з електронних  та  інформаційних технологій мас-медіа  (кінематограф, телебачення, розважальні заходи). Це суттєво розширює можливості працевлаштування.

Випускники можуть працювати по дуже багатьох напрямках. Так, серед можливих місць роботи:

 • промислові підприємства:
  • науково-промислові комплекси,
  • науково-дослідні інститути,
  • конструкторсько-технологічні бюро з розробки та виробництва електронно-обчислювальної апаратури, а також інших електронних засобів;
 • компанії з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • вищі навчальні заклади (викладацька діяльність);
 • телебачення та радіомовлення;
 • кінематограф та кіноіндустрія;
 • звукозапис, відеозйомка, озвучення приміщень та просторів;
 • відеодизайн, мультиплікація та анімація;
 • шоу-індустрія, проекція зображень великих розмірів, сценічне та спеціальне освітлення;
 • технічна охорона об’єктів засобами відеоспостереження;
 • аудіо-, відеообладнання житлових будинків;  
 • банки, транспортні підприємства і порти, підприємства електричних мереж, торгові мережі, організації МВС, МНС, оборони (розробка і супровід програмного забезпечення, обслуговування та ремонт електронно-обчислювальної апаратури та  інших електронних засобів);
 • сервісні центри по ремонту побутової електронної апаратури, комп'ютерних пристроїв і оргтехніки;
 • СТО автомобілів (обслуговування електронних систем діагностики та управління);
 • медичні заклади (технічне обслуговування електронного діагностичного та лікувального обладнання);
 • інші подібні місця роботи, де потрібні висококваліфіковані фахівці в галузі електроніки, з високим рівнем  оплати праці.

Допомогу в плануванні успішної професійної кар'єри та сприяння в працевлаштуванні студентів і випускників надає Кар'єра-центр університету. Проводяться регулярні Ярмарки Кар'єри із залученням провідних вітчизняних та зарубіжних роботодавців, презентації компаній, виступи кращих професіоналів у різних галузях і інші заходи.

Один з недавніх успішних випускників даної програми, Костянтин Стеблюк, зазначає: "При вступі до університету я довго думав і вибирав між кількома університетами і кількома спеціальностями. Для людей, які тільки закінчили школу, це складний вибір і дуже важливий. Адже після поглибленого вивчення певної галузі знань ти повинен вийти зі стін університету готовим до вирішення реальних практичних завдань. Я дуже радий, що вибрав цю освітню програму. Знання і досвід, які я тут отримав, допомогли мені визначитися, ким я бачу себе в майбутньому, і дозволили успішно почати роботу в галузі електроніки з застосуванням сучасних інформаційних технологій ".

Наш випускник – це фахівець в галузі електроніки,  комунікаційних та інформаційних технологій мас-медіа. Його послуги  затребувані в сфері створення і супроводу інформаційного контенту інфомереж, теле- і радіомовлення, при підготовці і проведенні конгресів і симпозіумів, видовищних заходів, презентацій розробок. А які ще захоплюючі можливості відкриються за роки  навчання – адже ми живемо за часів другої квантової революції!

Профіль програми

Мета програми

Ця програма призначена для набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей та інших особистих якостей, достатніх для розв’язання складних спеціалізованих теоретичних та практичних задач розробки, проектування , виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та модернізації електронно-обчислювальної техніки.

Характеристика програми
Опис предметної області

Об’єктами вивчення та  діяльності фахівців електроніки є апаратні та програмні засоби електроніки, мікропроцесорні та мікроконтролерні пристрої, пристрої та системи силової електроніки та перетворювальної техніки, первинні та вторинні системні перетворення інформації, аналогові та цифрові компоненти, процеси та системи збору, зберігання, захисту, обробки, передавання інформації та інтегрування цих систем для автоматизації   інженерних завдань на основі сучасної комп’ютерної техніки і програмних засобів. 

Метою навчання є набуття теоретичних та практичних знань та вмінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей та інших особистих якостей, достатніх для розв’язання складних спеціалізованих теоретичних та практичних задач розробки, проектування, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та модернізації електронних пристроїв та систем.  

Теоретичний зміст предметної області утворюють поняття та принципи електротехніки, фізичні основи електроніки, теорія інформації, обробка сигналів, комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати комп’ютерну та мікропроцесорну техніку, вимірювальне обладнання, пристрої та системи перетворювальної техніки, акустоелектроніки та силової електроніки, промислові контролери, інші технічні засоби електронних пристроїв і систем.

Фокус освітньої програми

Програма за спеціалізацією «Електронно-обчислювальна техніка» спрямована на поєднання функціонального, конструкторського та технологічного мислення й практики в рамках культури інновацій. Широке, інтегроване поєднання курсів навчання дисциплін з інженерної підготовки з сучасними інформаційними технологіями.

Ключові слова: електроніка, мікроелектроніка, аналогова та цифрова схемотехніка, енергетична електроніка, реєстрація аудіовізуальної інформації, відтворення аудіовізуальної інформації, елементна база, матеріали електронних засобів, механічні пристрої електронних засобів, мікросистемна техніка, вбудовані системи, метрологія, стандартизація та вимірювання, обчислювальні та мікропроцесорні засоби, оброблення та передача інформації, телекомунікаційні і комп’ютерні мережі, конструювання електронних засобів, технологія електронних засобів, програмування та алгоритмічні мови, комп’ютерна графіка, системи автоматизованого проектування.
 

Особливості та відмінності

Для студентів даної програми є можливість участі в програмах міжнародної мобільності (тривалістю 1–2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами відповідно та вимагає необхідного рівня мовної компетентності; можливість  опанування за вибором групи дисциплін, що визначають напрямок електронних і інформаційних технологій мас-медіа.

Працевлаштування та продовження освіти
Придатність до працевлаштування

Робочі місця в компаніях,  підприємствах і інститутах промислового та інформаційного сектору всіх форм власності (технік-конструктор (електроніка), технік-технолог (електроніка), технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, технік з сигналізації, фахівець інфокомунікацій).
Самостійне працевлаштування.

Академічні права випускників

Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, навчальних посібників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра.

Система оцінювання

Екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний контроль, реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти.

Програмні компетентності
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у галузі електроніки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електроніки.

Загальні компетентності
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Знання та розуміння предметної області та  розуміння професійної діяльності.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 • Здатність до пошуку, оброблення  та аналізу інформації з різних джерел.
 • Навички міжособистісної взаємодії.
 • Здатність працювати в команді.
 • Навички здійснення безпечної діяльності.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності  громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні компетентності
 • Здатність використовувати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів для проектування та застосування приладів, пристроїв та систем електроніки.
 • Здатність виконувати аналіз предметної області та нормативної документації, необхідної для проектування та застосування приладів, пристроїв та систем електроніки.
 • Здатність інтегрувати знання фундаментальних розділів фізики та хімії для розуміння процесів твердотільної, функціональної та енергетичної електроніки, електротехніки.
 • Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на ефективність та результати інженерної діяльності в галузі електроніки. 
 • Здатність застосовувати відповідні математичні, наукові й технічні методи, сучасні інформаційні технології і комп'ютерне програмне забезпечення, навички роботи з комп'ютерними мережами, базами даних та Інтернет - ресурсами для вирішення інженерних задач в галузі електроніки.
 • Здатність ідентифікувати, класифікувати, оцінювати і описувати процеси у приладах, пристроях та системах електроніки за допомогою аналітичних методів, засобів моделювання,  дослідних зразків та результатів експериментальних досліджень.
 • Здатність застосовувати творчий та інноваційний потенціал в синтезі інженерних рішень і в розробці конструкцій пристроїв та систем електроніки.
 • Здатність вирішувати інженерні задачі в галузі електроніки з урахуванням всіх аспектів розробки, проектування, виробництва, експлуатації та модернізації електронних приладів, пристроїв та систем. 
 • Здатність визначати та оцінювати  характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, аналогових та цифрових електронних пристроїв для проектування мікропроцесорних та електронних систем.
 • Здатність застосовувати на практиці галузеві стандарти та стандарти якості функціонування пристроїв та систем електроніки.
 • Здатність контролювати і діагностувати стан обладнання, застосовувати сучасні електронні компоненти та технічні засоби, виконувати профілактику, ремонт та технічне обслуговування  електронних пристроїв та систем, монтувати, налагоджувати та ремонтувати аналогові, цифрові та оптичні модулі, розробляти та виготовляти друковані плати, розробляти програмне забезпечення для мікроконтролерів.    
 • Здатність застосовувати вміння та навички із використання програмних засобів комп'ютерної графіки щодо візуалізації результатів проектної діяльності та оформляти науково-технічну документацію за допомогою сучасних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку. 
 • Здатність вирішувати науково-технічні завдання в галузі прикладної механіки електронних пристроїв та систем на основі класичних і технічних теорій і методів теоретичної механіки.
 • Здатність до оцінювання, інтерпретації вихідних даних, застосовування основних положень метрології,  стандартизації та технічних вимірювань.
 • Здатність використовувати  базові характеристики аналогових електронних пристроїв; фізичні принципи побудови цифрових пристроїв та логічні основи їх функціонування.
Програмні результати навчання
 • Описувати принцип дії за допомогою наукових концепцій, теорій і методів та перевіряти результати при проектуванні та застосуванні приладів, пристроїв і систем електроніки.
 • Застосовувати знання і розуміння диференційного та інтегрального числення, алгебри, функціонального аналізу дійсних і комплексних змінних, векторів та матриць, векторного числення, диференційних рівнянь в звичайних та часткових похідних, ряду Фур’є, статистичного аналізу, теорії інформації, чисельних методів для вирішення теоретичних і прикладних задач електроніки. 
 • Знаходити рішення практичних задач електроніки шляхом застосування відповідних моделей та теорій електродинаміки, аналітичної механіки, електромагнетизму, статистичної фізики, фізики твердого тіла.
 • Оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, розуміти основи твердотільної електроніки, електротехніки, аналогової та цифрової схемотехніки, перетворювальної та мікропроцесорної техніки.
 • Використовувати інформаційні та комунікаційні технології, прикладні та спеціалізовані програмні продукти для вирішення задач проектування та налагодження електронних систем, демонструвати навички програмування, аналізу та відображення результатів вимірювання та контролю.
 • Застосовувати експериментальні навички (знання експериментальних методів та порядку проведення експериментів) для перевірки гіпотез та дослідження явищ електроніки, вміти використовувати стандартне обладнання, планувати, складати схеми; аналізувати, моделювати та критично оцінювати отримані результати.
 • Аналізувати складні цифрові та аналогові інформаційно-вимірювальні системи з розширеною архітектурою комп'ютерних та телекомунікаційних мереж з урахуванням специфікації вибраних технічних засобів електроніки та відповідної технічної документації.
 • Визначати та ідентифікувати математичні моделі технологічних об'єктів при розробці у комп'ютерному середовищі нових складних електронних систем та виборі оптимального рішення.
 • Проектувати складні системи реального часу та засоби збору та обробки інформації, узгоджені з заданими інформаційними та програмними засобами шляхом застосування програмного забезпечення для вбудованих систем на основі мікроконтролерів.
 • Розробляти технічні засоби для побудови та діагностування технічного стану електронних пристроїв та систем, організовувати та проводити плановий та позаплановий ремонт, налагодження та переналагодження електронного устаткування у відповідності до поточних вимог виробництва.
 • Аргументувати нормативно-правові засади при впровадженні електронних пристроїв та систем; оцінювати переваги інженерних розробок, їх екологічність та безпечність; захищати власні світоглядні позиції та переконання у виробничій або соціальній діяльності.
 • Використовувати документацію, пов'язану з професійною діяльністю, із застосуванням сучасних технологій та засобів офісного устаткування; використовувати англійську мову, включаючи спеціальну термінологію, для спілкування з фахівцями, проведення літературного пошуку та читання текстів з технічної та фахової тематики.
 • Вміти засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації, знаходити нові нешаблонні рішення і засоби їх здійснення; відповідати вимогам гнучкості в подоланні перешкод та досягненні мети, раціонального використання та нормування часу, дисциплінованості, відповідальності за свої рішення та діяльність.
 • Дотримуватися норм сучасної української ділової та професійної мови.
 • Виявляти навички самостійної та колективної роботи, лідерські якості, організовувати роботу за умов обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність.
 • Застосовувати розуміння теорії стохастичних процесів, методи статистичної обробки та аналізу даних при розв'язанні професійних завдань.
 • Демонструвати навички проведення експериментальних досліджень, пов'язаних з професійною діяльністю; вдосконалювати методики вимірювання; контролювати достовірність отриманих результатів; систематизувати та аналізувати дані, отримані експериментальним шляхом.
 • Застосовувати методи математичного моделювання і оптимізації електронних систем для розробки автоматизованих та роботизованих виробничих комплексів.
 • Уміти розробляти та використовувати елементи і вузли квантової електроніки для обробки, генерування сигналів та використання в процесі виробництва. 
 • Застосовувати програмні засоби комп'ютерної графіки для випуску конструкторської та іншої науково-технічної документації за допомогою сучасних САПР, текстових і графічних редакторів, засобів друку.
 • Використовувати знання прикладної механіки при вирішенні інженерних завдань з розрахунку та конструювання електронних пристроїв та систем. 
 • Уміти застосувати основні положення стандартизації, засоби вимірювальної й обчислювальної техніки; технічно та метрологічно правильно вибрати метод виміру й вимірювальну апаратуру; пояснити фізичні процеси, що протікають у вимірювальних приладах; проводити аналіз результатів вимірів і їхню статистичну обробку.
 • Уміти проводити проектування сучасних  аналогових електронних пристроїв; вибирати систему цифрових інтегральних елементів для проектування цифрових пристроїв; розбиратися в принципових, функціональних та структурних схемах цифрових пристроїв
Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 90%  професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/reports#11

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
https://library.opu.ua
https://el.opu.ua

Академічна мобільність
Нормативно-правові акти

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37). https://op.edu.ua/document/2501

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програм ЄС Еразмус на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами-партнерами.

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2020 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 1
Кількість кредитів ЄКТС: 7.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 3
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Фізика 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Фізика 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Фізика 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Кафедра: Кафедра фізики
Викладач: к.ф-м.н., доцент В.П. Лесніков
Хiмiя та електрорадiоматерiали 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Хiмiя та електрорадiоматерiали 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Залік. Захист курсової роботи.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Англійська мова 1.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 1.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Обчислювальна техніка і програмування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Обчислювальна техніка і програмування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 7.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Іспанська мова 1.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 1.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Інженерна та Комп'ютерна графіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Вступ до фаху "Електроніка"
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Матеріали електронних засобів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи метрології, стандартизації та вимірювання в електроніці 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Основи метрології, стандартизації та вимірювання в електроніці 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Прилади та пристрої ЕОТ 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Прилади та пристрої ЕОТ 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Фізико-теоретичні основи конструювання
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Аналогова та цифрова схемотехніка
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи мікроелектроніки
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Елементна база ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Обчислювальні та мікропроцесорні засоби 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Обчислювальні та мікропроцесорні засоби 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Технологія і виробництво ЕОТ 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Технологія і виробництво ЕОТ 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Конструювання електронних засобів 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Конструювання електронних засобів 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Електронно-обчислювальні пристрої
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Механіка ЕОТ 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Механіка ЕОТ 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Основи електроніки 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи електроніки 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Квантова електроніка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: д. т. н. проф. Мокріцький В. А.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доцент Ярова І.А.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.
Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Англійська мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Німецька мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Іспанська мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Французька мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Польська мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 5
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 6
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 7
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Трудове та підприємницьке право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Податкове право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія спілкування
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Етика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Естетика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Практики культурної комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Конфліктологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи академічної доброчесності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи екології
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Промислова екологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Економічна теорія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Економічні студії
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Макроекономіка та основи економічної політики
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Основи оброблення та передачі інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 7.5
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи теорії інформації та кодування
Кількість кредитів ЄКТС: 7.5
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Фізичні основи мікроелектроніки
Кількість кредитів ЄКТС: 7.5
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Програмування та алгоритмічні мови
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Програмні засоби підготовки аудіовізуального контенту
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи програмування вбудованих систем
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Телекомунікаційні і комп'ютерні мережі
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Мережі передавання даних
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Локальні корпоративні мережі
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Комп'ютерна графіка та конструювання електронних засобів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Комп'ютерні технології проектування електронних засобів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Комп'ютерний дизайн електронних засобів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи мікросистемної техніки
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Прикладна акустика
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Оптика та світлотехніка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Технологія елементів конструкцій ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Пристрої відтворення аудіовізуальної інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Апаратно-програмні засоби оброблення звуку
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Основи завадостійкості електронних засобів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Електроживлення електронних засобів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Основи проектування вбудованих систем в електроніці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Конструювання теплонавантажених пристроїв ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Технічні засоби кінематографії
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Апаратура реєстрації аудіовізуальної інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Гнучка автоматизація виробництва електронних засобів
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Системи цифрового телебачення
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Комп'ютерне схемотехнічне проектування та моделювання електронних засобів
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
САПР електронних засобів
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Основи систем радіо та телевізійного мовлення
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Автоматизоване проектування радіоелектронної техніки
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Енергетична електроніка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Технічне забезпечення кінотеатрів та інформаційно-розважальних заходів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Цифрові технології в телебаченні та кінематографії
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2019 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 1
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 3
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 4
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Фізика 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Фізика 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Фізика 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Хімія та електрорадіоматеріали 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Кафедра:
Хімія та електрорадіоматеріали 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Кафедра:
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Інженерна та комп'ютерна графіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Вступ до фаху "Електроніка" (ЕОТ)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Матеріали ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи метрології, стандартизації та вимірювання в електроніці 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Залік. Захист курсової роботи.
Основи метрології, стандартизації та вимірювання в електроніці 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Прилади та пристрої ЕОТ 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Прилади та пристрої ЕОТ 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Фізико-теоретичні основи конструювання
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Аналогова та цифрова схемотехніка ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи мікроелектроніки
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Кафедра:
Елементна база ЕОТ (2017)
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Обчислювальні та мікропроцесорні засоби 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Обчислювальні та мікропроцесорні засоби 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Технологія і виробництво ЕОТ 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Технологія і виробництво ЕОТ 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Залік. Захист курсової роботи.
Конструювання ЕОТ 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Коструювання ЕОТ 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Залік. Захист курсової роботи.
Електронно-обчислювальні пристрої
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.
Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Психологія спілкування
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 1
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Основи дискретн.представлення та оброблення інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Обчислювальна техніка і програмування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Обчислювальна техніка і програмування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Програмування та алгоритмічні мови
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Основи екології
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Економічна теорія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доцент Ярова І.А.
Іноземна мова 2.1 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.2 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.3 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.4 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Трудове та підприємницьке право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Фінансове та податкове право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи ринкової економіки
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Ймовірнісно-статистичні основи оброблення даних
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи оброблення та передачі інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Залік. Захист курсової роботи.
Механіка ЕОТ 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Механіка ЕОТ 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи електроніки 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Основи електроніки 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи завадостійкості ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Комп'ютерна графіка та конструювання ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Комп'ютерне схемотехнічн. проектування та моделювання ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
САПР ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Залік. Захист курсової роботи.
Методи і засоби інформаційно- комп'ютерних технологій виробництва ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Комп'ютерний дизайн ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Гнучка автоматизація виробництва ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Квантова електроніка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Статистична радіотехніка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Основи прикладного програмування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Технологія елементів конструкцій ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Захист інформації в телекомунікаційних мережах
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інжиніринг прикладного програмного забезпечення
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Конструювання теплонавантажених пристроїв ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Технічні засоби охорони об'єктів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Волоконно - оптичні лінії та системи зв'язку
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Енергетична електроніка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Локальні корпоративні мережі
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Управління проектами
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 5
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 6
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Мова навчання (російська) 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 5
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 6
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2018 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 1
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 3
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 4
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Фізика 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Фізика 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Фізика 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Хімія та електрорадіоматеріали 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Кафедра:
Хімія та електрорадіоматеріали 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Кафедра:
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Інженерна та комп'ютерна графіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Вступ до фаху "Електроніка" (ЕОТ)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Матеріали ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи метрології, стандартизації та вимірювання в електроніці 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Залік. Захист курсової роботи.
Основи метрології, стандартизації та вимірювання в електроніці 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Прилади та пристрої ЕОТ 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Прилади та пристрої ЕОТ 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Фізико-теоретичні основи конструювання
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Аналогова та цифрова схемотехніка ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи мікроелектроніки
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Кафедра:
Елементна база ЕОТ (2017)
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Обчислювальні та мікропроцесорні засоби 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Обчислювальні та мікропроцесорні засоби 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Технологія і виробництво ЕОТ 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Технологія і виробництво ЕОТ 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Конструювання ЕОТ 1
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Коструювання ЕОТ 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Електронно-обчислювальні пристрої
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Психологія спілкування
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 1
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Основи дискретн.представлення та оброблення інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Обчислювальна техніка і програмування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Обчислювальна техніка і програмування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Програмування та алгоритмічні мови
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Основи екології
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Економічна теорія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доцент Ярова І.А.
Іноземна мова 2.1 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.2 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.3 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.4 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Трудове та підприємницьке право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Фінансове та податкове право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи ринкової економіки
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Ймовірнісно-статистичні основи оброблення даних
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи оброблення та передачі інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Залік. Захист курсової роботи.
Механіка ЕОТ 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Механіка ЕОТ 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи електроніки 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Основи електроніки 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи завадостійкості ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Комп'ютерна графіка та конструювання ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Комп'ютерне схемотехнічн. проектування та моделювання ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
САПР ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Залік. Захист курсової роботи.
Методи і засоби інформаційно- комп'ютерних технологій виробництва ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Комп'ютерний дизайн ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Гнучка автоматизація виробництва ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Квантова електроніка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Статистична радіотехніка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Основи прикладного програмування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Технологія елементів конструкцій ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Захист інформації в телекомунікаційних мережах
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інжиніринг прикладного програмного забезпечення
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Конструювання теплонавантажених пристроїв ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Технічні засоби охорони об'єктів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Волоконно - оптичні лінії та системи зв'язку
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Енергетична електроніка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Локальні корпоративні мережі
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Управління проектами
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 5
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 6
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Мова навчання (російська) 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 5
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 6
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2017 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 1
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 3
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика 4
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Фізика 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Фізика 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Фізика 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Хімія та електрорадіоматеріали 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Кафедра:
Хімія та електрорадіоматеріали 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Кафедра:
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Інженерна та комп'ютерна графіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Вступ до фаху "Електроніка" (ЕОТ)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Матеріали ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Метрологічне забеспечення та вимірювання в електроніці 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Залік. Захист курсової роботи.
Метрологічне забеспечення та вимірювання в електроніці 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Прилади та пристрої ЕОТ 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Прилади та пристрої ЕОТ 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Фізико-теоретичні основи конструювання
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Аналогова та цифрова схемотехніка ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи мікроелектроніки
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Кафедра:
Елементна база ЕОТ (2017)
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Обчислювальні та мікропроцесорні засоби 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Обчислювальні та мікропроцесорні засоби 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Технологія і виробництво ЕОТ 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Технологія і виробництво ЕОТ 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Конструювання ЕОТ 1
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Коструювання ЕОТ 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Електронно-обчислювальні пристрої
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Атестація

Виконання дипломної роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою:
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Психологія спілкування
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 1
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Основи дискретн.представлення та оброблення інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Обчислювальна техніка і програмування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Обчислювальна техніка і програмування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Програмування та алгоритмічні мови
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Основи екології
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Економічна теорія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доцент Ярова І.А.
Іноземна мова 2.1 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.2 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.3 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.4 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Трудове та підприємницьке право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Фінансове та податкове право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи ринкової економіки
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Ймовірнісно-статистичні основи оброблення даних
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи оброблення та передачі інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Залік. Захист курсової роботи.
Механіка ЕОТ 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Механіка ЕОТ 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи електроніки 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Основи електроніки 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи завадостійкості ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Комп'ютерна графіка та конструювання ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Інформаційні технології схемотехнічн. проектування ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
САПР ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Залік. Захист курсової роботи.
Методи і засоби інформаційно- комп'ютерних технологій виробництва ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Комп'ютерний дизайн ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Гнучка автоматизація виробництва ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Квантова електроніка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Статистична радіотехніка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Основи прикладного програмування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Технологія деталей ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Захист інформації в телекомунікаційних мережах
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інжиніринг прикладного програмного забезпечення
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Елементи конструкцій ЕОТ
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Технічні засоби охорони об'єктів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Волоконно - оптичні лінії та системи зв'язку
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Енергетична електроніка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Локальні корпоративні мережі
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Управління проектами
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Українська (російська) мова 1
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська (російська) мова 2
Кількість кредитів ЄКТС: 7.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська (російська) мова 3
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська (російська) мова 4
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська (російська) мова 5
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська (російська) мова 6
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська (російська) мова 7
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Обсяг програми 
 • 240 кредитів ЄКТС – на базі повної загальної середньої освіти;
 • 120–180 кредитів ЄКТС – на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»).

На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):

 • за спеціальностями галузі 17 «Електроніка та телекомунікації» – не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС;
 • за іншими спеціальностями – не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС.
Тривалість програми 

Нормативний строк підготовки:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.
Додаткові можливості програми 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.

Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Одеського національного політехнічного університету.

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускникам 
Бакалавр з електроніки за спеціалізацією електронно-обчислювальна техніка.
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кваліфікація в документі про вищу освіту 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр.

Спеціальність – 171 Електроніка.

Спеціалізація – Електронно-обчислювальна техніка.

Освітня програма – Електронно-обчислювальна техніка.
 

Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа