Хімічні технології органічних речовин

ID: 50866
Галузь знань 
16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність 
161 Хімічні технології та інженерія
Спеціалізація 
Хімічні технології органічних речовин
Форма навчання 
Очна (денна).
Мова викладання 

Українська.

Наявність акредитації 

Профіль програми

Мета програми

Ця програма призначена для розвинення академічних, професійних і творчих здібностей студентів шляхом розвитку у студентів особистих якостей, а також формування загальних і спеціальних компетенцій та до підготовки їх в якості дипломованих фахівців здатних розв'язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов'язані з розробкою, виробництвом та дослідженням хімічних речовин, матеріалів та виробів на їх основі а також відповідних технологічних процесів в хімічній промисловості, пов’язаних з виробництвом органічних речовин.

Характеристика програми
Предметна область, напрям

Студенти будуть набувати компетентності і розвивати вміння та навички, які підготують їх до виконання інженерних завдань з розрахунку, проектування та моделювання хіміко-технологічних процесів та обладнання для їх здійснення.

Об’єкт діяльності: технологічні процеси і апарати виробництв хімічних продуктів основного органічного синтезу, нафтопродуктів, еластомерів; методи і прилади визначення складу і властивостей речовин і матеріалів; закономірні взаємозв'язку структури і властивостей матеріалів з технологічними і експлуатаційними параметрами; обладнання, технологічні процеси і промислові системи одержання речовин, матеріалів, виробів, а також системи управління ними та регулювання; методи і засоби оцінки стану навколишнього середовища і захисту його від впливу промислового виробництва.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, закономірності та методи математики, фізики та хімії, що використовуються в хімічній інженерії; моделювання та фізико-хімічні основи виробництва хімічної продукції; концептуальні засади реалізації технологічних процесів; розрахунок та конструювання машин та апаратів хімічної промисловості.

Методи, методики та технології: методики аналізу сировини, проміжних і цільових продуктів; технології підготовки і переробки традиційної та альтернативної сировини у кінцевий продукт; методи моделювання об’єктів і процесів хімічної інженерії.

Інструменти та обладнання: технологічне обладнання, інструментальне забезпечення, технологічні та контрольні пристрої для аналізу сировини, проміжних і цільових продуктів та контролю технологічного процесу; основне і допоміжне обладнання відповідних технологічних процесів.

Фокус освітньої програми

Програма спрямована на поєднання хіміко-технологічного, інженерного мислення і практики в рамках культури інновацій, в яких реалізуються нові наукомісткі технології, на яких в наш час ґрунтується технічний прогрес. Особлива увага приділяється підготовці випускників в області технологій основного органічного синтезу, технології нафтопродуктів та еластомерів. Широке, інтегроване поєднання курсів навчання дисциплін з інженерної підготовки з сучасними ІТ технологіями.

Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Працевлаштування та продовження освіти
Придатність до працевлаштування

Робочі місця – промислові підприємства, науково-дослідні організації, які займаються дослідженням, виробництвом і експлуатацією хімічних речовин і матеріалів. Випускник готується до таких видів професійної діяльності: виробничо-технологічна, організаційноуправлінська, науково-дослідна, проектна, сервісно-експлуатаційна.

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний контроль, реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти.

Програмні компетентності
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з хімічних технологій та інженерії у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів хімічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, принципів їх реалізації в сучасних комп'ютерних програмно-обчислювальних комплексах з урахуванням екологічної безпеки.

Загальні
 • Інструментальні компетентності:
  • Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово.
  • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
  • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  • Здатність до аналізу та синтезу.
 • Міжособистісні компетентності:
  • Здатність працювати в команді.
  • Навички міжособистісної взаємодії.
  • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
  • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
 • Системні компетентності:
  • Здатність вчитися і бути сучасно навченим.
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  • Прагнення до збереження навколишнього середовища та здійснення безпечної діяльності.
  • Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні
 • Предметні:
  • Здатність продемонструвати знання і розуміння основних фактів, концепцій, принципів і теорій, що належать до хімічної інженерії та хімічних технологій.
  • Здатність використовувати методи спостереження, опису, ідентифікації, класифікації об’єктів хімічної технології та промислової продукції.
  • Здатність здійснювати моделювання та аналіз з метою детального вивчення і дослідження інженерних питань відповідно до хімічних технологій.
  • Здатність використовувати знання та розуміння загальної хімічної технології, процесів і апаратів хімічних виробництв для аналізу, оцінювання і проектування технологічних процесів і устаткування.
  • Здатність обробляти та інтерпретувати дані, що належать до хімічної інженерії, співвідносити їх з відповідними теоріями.
  • Здатність обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти та методи для реалізації та контролю хімічних виробництв.
  • Здатність використовувати фізико-хімічні закони, аналітичні і інструментальні методи аналізу, безпечного поводження з хімічними матеріалами, з урахуванням їх фізичних та хімічних властивостей, у тому числі, небезпек, пов’язаних з їх використанням.
  • Здатність оформлювати науково-технічну документацію, згідно з чинними вимогами.
 • Фахові:
  • Здатність використовувати обчислювальну техніку та інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі хімічних технологій.
  • Здатність враховувати комерційний та економічний контекст під час проектування хімічних виробництв.
  • Здатність обробляти результати експериментів за допомогою сучасних статистичних методів та програмних засобів.
  • Здатність приймати рішення щодо вибору технології з очищення викидів та утилізації відходів хімічних виробництв з урахуванням екологічних, економічних показників.
  • Здатність до розроблення заходів з комплексного використання сировини та енергоресурсів, утилізації та рекуперації відходів виробництва та застосування принципів енерготехнологічного комбінування.
  • Здатність використовувати знання властивостей хімічних елементів, сполук і матеріалів на їх основі для вирішення завдань професійної діяльності.
  • Здатність розуміти сучасні технології виробництв основних продуктів органічного синтезу і нафтопродуктів та напрямки їх розвитку.
  • Здатність використовувати знання про просторову структуру та природу хімічного зв'язку, властивості різних класів органічних речовин для розуміння процесів в технології основного органічного синтезу та біотехнології.
  • Здатність розраховувати основні показники хіміко-технологічного процесу, виконувати матеріальні, енергетичні та конструктивні розрахунки, обирати раціональну схему виробництва продуктів, оцінювати технологічну ефективність виробництв основного органічного синтезу та нафтопродуктів.
 • Інноваційні:
  • Здатність використовувати знання з органічної хімії та технології органічних речовин та нафтопродуктів для вдосконалення виробничих процесів з використанням новітніх досягнень науки, нових каталізаторів, найперспективніших методів біотехнології.
  • Здатність розробляти і приймати участь в реалізації заходів щодо оптимізації виробництв основного органічного та нафтохімічного синтезу, спрямованих на раціональне використання матеріальних та енергоресурсів, зниження трудомісткості і підвищення продуктивності праці.
  • Здатність використовувати інформаційні технології, нормативні документи щодо якості, стандартизації та сертифікації нафтопродуктів і продуктів основного органічного синтезу, елементи економічного аналізу в практичній діяльності і під час розроблення проектів.
 • Компетентності для індивідуального вибору:
  • Здатність класифікувати забруднювачів навколишнього середовища та засобів захисту для їх усунення.
  • Здатність застосування творчого підходу та нестандартних рішень для підбору найдоцільнішого методу нейтралізації промислових викидів, залежно від їх характеру.
  • Здатність аналізувати технічну документацію, підбирати обладнання, для виробництв неорганічних речовин, розраховувати його елементи з використовуванням вимог державних стандартів та нормативних документів.
  • Здатність демонструвати знання основного та допоміжного обладнання установок переробки нафти; уміти його вибирати та розраховувати основні характеристики.
  • Здатність використовувати основні закони електрохімії, хімічної кінетики і каталізу для вирішення практичних завдань у галузі хімічної технології неорганічних речовин.
  • Здатність використовувати графічні програми для проектування технологічних процесів, виконання креслень технологічних схем та основного обладнання хімічних виробництв з використовуванням вимог державних стандартів та нормативних документів.
  • Здатність аналізувати сучасні технології виробництва соди і лугів та тенденцій їх розвитку; розраховувати основні характеристики процесів, оцінювати ефективність виробництва.
  • Здатність аналізувати сучасні технології виробництва еластомерів та тенденцій їх розвитку.
Програмні результати навчання
Ключові
 • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та хоча б однією із поширених європейських мов.
 • Навички вербального та письмового репрезентування практичних розробок.
 • Уміти використовувати знання методів обробки інформації та комунікаційних технологій при вирішенні професійних завдань (управління інформацією).
 • Знати основні методи системного аналізу, закономірності побудови, функціонування та розвитку систем для розв’язання задач аналізу та синтезу.
 • Уміти використовувати результати проведеного аналізу для синтезування отриманої інформації.
 • Уміти організовувати діяльність роботи команди та ефективно управляти часом.
 • Мати навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
 • Вміти визнавати різноманітність культур, проводити їх аналіз; сприймати особливості взаємодії в системі орієнтації іншої культури.
 • Уміти враховувати знання процесів соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм у соціальній діяльності.
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), уміння складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.
 • Здатність пристосовуватись до обставин, що постійно змінюються в сфері професійної діяльності.
 • Демонструвати знання та розуміння розділів з вищої математики, фізики, хімії, інженерної та комп'ютерної графіки при вирішенні практичних завдань пов'язаними з хімічними технологіями.
 • Знати основні фактори техногенного впливу на навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля.
 • Знати методи оцінювання потенційних небезпек на виробництві та в лабораторіях; розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Спеціальні
 • Знати і розуміти основні факти, концепції, принципи і теорії, що належать до хімічної інженерії та хімічних технологій.
 • Розуміти широкий міждисциплінарний контекст спеціальності. 
 • Уміти розв’язувати складні непередбачувані задачі та проблеми хімічних технологій та інженерії, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.
 • Демонструвати концептуальні знання, розуміння, навички з математичного моделювання хімічних і хіміко-технологічних процесів на рівні, необхідному для досягнення інших результатів, передбачених освітньою програмою.
 • Уміти обґрунтовано обирати спосіб підготовки сировинних компонентів; проводити теоретичний аналіз процесів, які є основою різних технологічних методів; визначати та розраховувати основні параметри хіміко-технологічних процесів.
 • Уміти оцінювати вплив технологічних факторів на склад кінцевого продукту у хімічних виробництвах.
 • Уміти здійснювати пошук літератури, консультуватися і критично використовувати наукові бази даних та інші відповідні джерела інформації, здійснювати моделювання та аналіз з метою детального вивчення і дослідження інженерних питань з хімічних технологій.
 • Уміти співвідносити результати експериментальних досліджень та математичного моделювання хімічних і хімікотехнологічних процесів у хімічних технологіях з відповідними теоріями.
 • Уміти аналізувати властивості технологічних об'єктів управління, формулювати вимоги до їхньої автоматизації, читати схеми систем автоматизації виробничих процесів, вибирати найпростіші засоби контролю і керування.
 • Уміти застосовувати знання і розуміння з хімії для вирішення якісних та кількісних проблем хімічної інженерії та хімічних технологій.
 • Уміти здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин, використовуючи відповідні методи загальної та неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної та колоїдної хімії.
 • Мати лабораторні / технічні навички та вміння розробляти і виконувати експериментальні дослідження та лабораторні вимірювання, інтерпретувати одержувані дані і робити висновки відповідно до освітньої програми.
 • Знати основні правила виконання та читання технічних креслень і схем.
 • Використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології для вирішення завдань хімічних технологій та інженерії.
 • Уміти здійснювати техніко-економічне обґрунтування хімічного виробництва, володіти методами удосконалення технологічного процесу, розуміти теоретичні та практичні підходи до створення та керування виробництвом.
 • Уміти приймати рішення щодо вибору технології з очищення викидів та утилізації відходів з урахуванням екологічних та економічних показників.
 • Уміти обґрунтувати прийняття раціональних технічних рішень на підставі принципів найкращого використання сировини, матеріалів та енергії, вирішувати проблеми утилізації та рекуперації відходів, обґрунтувати вибір оптимальних технологічних параметрів та виконувати необхідні розрахунки.
 • Мати навички досліджувати вплив фізико-хімічних факторів на властивості об’єкта дослідження або проектування в галузі хімічних технологій та інженерії.
 • Уміти управляти комплексними діями або проектами, ідповідати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах, пояснювати причини виникнення та оцінювати ризики, пов'язані з використанням хімічних речовин, методик і хімічних технологій. 
 • Розуміти сучасні технології виробництв основних продуктів органічного синтезу і нафтопродуктів та напрямки їх розвитку.
 • Знати просторову структуру та природу хімічного зв'язку, властивості різних класів органічних речовин та вміти використовувати ці знання в технології основного органічного синтезу та біотехнології.
 • Уміти проводити розрахунки елементів обладнання органічних та нафтохімічних виробництв, знаходити оптимальні умови проведення технологічного процесу і мінімізацію витрат на його здійснення.
 • Уміти розраховувати основні характеристики хімікотехнологічного процесу в технологіях органічного та нафтохімічного синтезу, виконувати матеріальні, теплові та конструктивні розрахунки, обирати раціональну схему виробництва продукту, оцінювати технологічну ефективність виробництв.
 • Знати напрямки оптимізації виробничих процесів з використанням новітніх досягнень науки, нових каталізаторів, найперспективніших методів біотехнології та вміти їх використовувати.
 • Уміти обгрунтовувати вибір раціонального технологічного способу одержання певного продукту органічного та нафтохімічного синтезу з оптимальними параметрами його проведення, обирати на підставі відповідних розрахунків відповідні елементи технологічної апаратури та спеціального оснащення.
 • Здатність використовувати інформаційні технології, нормативні документи щодо якості, стандартизації та сертифікації нафтопродуктів і продуктів основного органічного синтезу, елементи економічного аналізу в практичній діяльності і під час розроблення проектів.
Базові знання, вміння та розуміння індивідуального вибору студента
 • Знати забруднювачі навколишнього середовища, знати і застосовувати сучасні технології утилізації і рекуперації, знешкодження або знезараження цих забруднювачів.
 • Знати види, склад викидів та відходів виробництв органічних речовин і нафтопродуктів, вміти підбирати найдоцільніший метод їх нейтралізації.
 • Аналізувати технічну документацію, обґрунтовувати вибір технологічного обладнання для виробництв неорганічних речовин, розраховувати його елементи з використовуванням вимог державних стандартів та нормативних документів.
 • Знати основне та допоміжне обладнання установок переробки нафти; уміти його вибирати та розраховувати основні характеристики.
 • Знати основні закони електрохімії, хімічної кінетики і каталізу; уміти їх використовувати для вирішення практичних завдань у галузі хімічної технології неорганічних речовин.
 • Уміти використовувати графічні програми для проектування технологічних процесів, виконання креслень технологічних схем та основного обладнання хімічних виробництв з використовуванням вимог державних стандартів та нормативних документів.
 • Знати сучасні технології та тенденції розвитку виробництва соди і лугів; уміти розраховувати основні характеристики процесів, оцінювати ефективність виробництва.
 • Знати сучасні технології та тенденції розвитку виробництва еластомерів; уміти розраховувати основні характеристики процесів, оцінювати ефективність виробництва.
Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 80 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають.

Специфічні характеристики матеріальнотехнічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Специфічні характеристики інформаційнометодичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
https://library.opu.ua
https://el.opu.ua

Академічна мобільність

Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року).

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни "Українська мова як іноземна".

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Обсяг програми 

240 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців;
 • для перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки.
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускникам 
Бакалавр з хімічних технологій та інженерії, хімічних технологій органічних речовин.
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кваліфікація в документі про вищу освіту 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр;

Спеціальність – 161 Хімічні технології та інженерія;

Спеціалізація – Хімічні технології органічних речовин;

Освітня програма – Хімічні технології органічних речовин.

Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Мотняк Лідія Анатоліївна