Інформаційні системи та технології

ID: 50773
Галузь знань 
12 Інформаційні технології
Спеціальність 
126 Інформаційні системи та технології
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Спеціалісти з інформаційних систем та технологій – це професіонал з перспективних напрямів розробки ІСТ, а саме з проектування, розробки програмного, апаратного забезпечення інформаційних, інтелектуальних комп'ютерних систем і технологій на основі: високорівневих мов програмування; мобільних технологій (Mobile Technologies); глобальних систем передачі, зберігання і обробки інформації; систем та технологій інтернету речей (Internet of Things); хмарних технологій (Cloud Computing); методів аналізу і обробки великих обсягів даних (Big Data Analytics); систем штучного інтелекту (Artificial Intelligence); глибокого навчання.

Ми пропонуємо вам можливість набути професійні компетентності сучасного фахівця з інформаційних систем та технологій з освітою міжнародного зразка. Умова придбання компетентностей – навчання за цією програмою. 

Навчатись у нас це :

 • по-перше – можливість набути «soft skills» – навичок, які забезпечать Вашу професійну інтеграцію в сучасному світі, це комунікативні навички, зокрема:
  • навички виступу перед аудиторією,
  • навички командної роботи,
  • уміння керувати часом,
  • гнучкість і адаптивність,
  • особистісні лідерські якості;
 • по-друге – можливість саморозвитку – Ви зможете реалізувати себе в наукової діяльності, наприклад:
  • брати участь у стартапах та наукових гуртках.
  • брати участь в наукових та науково-практичних конференціях, конкурсах та олімпіадах із інформаційних технологій (від місцевих до міжнародних);
 • по-третє – можливість вибору – Здобувач маєте право самостійно:
  • обирати вибіркові дисципліни з загального та професійного циклів і набувати компетентності сучасного рівня в інформаційних системах та технологіях,
  • обирати місця для проходження виробничої та переддипломної практики, яка допоможе придбати нові практичні вміння і навички для професійної діяльності у сфері інформаційних технологій,
 • по-четверте – можливість бути почутим – Ви маєте можливість вступити до студентського самоврядування і ваш голос завжди буде почутий, а думка – врахована!

Профіль програми

Мета програми

Розвиток професійних і творчих здібностей здобувачів вищої освіти щодо формування здатності розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми в області інформаційних систем та технологій (ІСТ), що передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2020 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Математичний аналіз 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.ф.-м.н., доц. Юрченко М. О.
Математичний аналіз 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.ф.-м.н., доц. Юрченко М. О.
Лінійна алгебра
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія ймовірності та математична статистика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.ф.-м.н., доц. Юрченко М. О.
Фізика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Кафедра: Кафедра фізики
Викладач: ст. викладач Мілейко Т.М..
Дискретна математика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.ф.-м.н., доц. Гришина В.О.
Іноземна мова 1.1 (Англійська мова 1.1, Німецька мова 1.1, Іспанська мова 1.1, Польська мова 1.1)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: старший викладач Лебедєва О.В.
Іноземна мова 1.2 (Англійська мова1.2, Німецька мова 1.2, Іспанська мова 1.2, Польська мова 1.2)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: старший викладач Лебедєва О.В.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Алгоритмізація та програмування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 7.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: ст.викладач Косенко О.Д.
Алгоритмізація та програмування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: ст.викладач Косенко О.Д.
Об'єктно-орієнтоване програмування (мова Java) 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Об'єктно-орієнтоване програмування (мова Java) 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Чисельні методи. Методи інтелектуального аналізу великих даних
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Технологія створення програмних продуктів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Шибаєва Н.О.
Інформаційна безпека та захист інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.ф.-м.н., доц. Шпінарева І.М.
Системи та технології штучного інтелекту
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Тестування програмного забезпечення інформаційних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Теорія алгоритмів
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: к.ф.-м.н., доц. Шпінарева І.М.
Методи та технології обробки інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 7.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.т.н., проф. Вичужанiн В. В.
Операційні системи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Шибаєва Н.О.
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.т.н., проф. Вичужанiн В. В.
Теорія інформації та кодування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: ст.викладач Павлов О.О.
Організація баз даних і знань
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Гришин С.І.
Архітектура комп'ютерів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.т.н., проф. Вичужанiн В. В.
Комп'ютерні мережі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Шибаєва Н.О.
Інформаційні технології Internet of Things
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.т.н., проф. Вичужанiн В. В.
Кросплатформенне програмування, рефакторінг 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Кросплатформенне програмування, рефакторінг 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Технології Web-програмування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Гришин С.І.
Технології Web-програмування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Гришин С.І.
Паралельне програмування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Гришин С.І.
Технології проектування інформаційних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: доц.,к.т.н., Козлов А. Ю.
Управління ІТ проектами та DevOps
Кількість кредитів ЄКТС: 7.5
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: к.т.н., доц. Гришин С. І.
Технології програмування мобільних пристроїв
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Гришин С. И.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Москалюк А.Ю.
Теорія ігор, прийняття рішень та системний аналіз
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: ст. викладач Косенко О.Д.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.
Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Англійська мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Німецька мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Іспанська мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Французька мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Польська мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 5
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 6
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 7
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доц. Моісеєва Т. М.
Трудове та підприємницьке право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Податкове право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.і.н, проф. Л. І. Сухотеріна
Психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: кандидат психологічних наук, Джежик О. В.
Соціологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: кандидат соціологічних наук, доц. Нікон Н.О.
Етика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Естетика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Практики культурної комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Конфліктологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи академічної доброчесності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Економіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи ринкової економіки
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Технології високопродуктивних обчислень
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Гришин С.І.
Методи аналізу і оцінки керуючих рішень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Штучні нейронні мережі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Методи аналізу і обробки великих обсягів даних
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Моделі обробки структурованих і слабоструктурованих масивів даних
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.т.н., проф. Вичужанiн В. В.
Методи і засоби цифрової обробки сигналів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.т.н., проф. Вичужанiн В. В.
Системи автоматизації проектування графічних об'єктів
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Програмне забезпечення роботи з тривимірною графікою
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
3D моделювання
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Системне програмування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Основи візуалізації даних
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Графічне й геометричне моделювання та інтерактивні системи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Хмарні обчислення
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Гришин С.І.
Спеціалізовані комп’ютерні системи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Методи проектування та прототипування користувача інтерфейсів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Технології користувальницького досвіду взаємодії з програмними застосуваннями
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Математичне моделювання складних процесів і систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.ф.-м.н., доц. Шпінарева І.М.
Моделювання систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.ф.-м.н., доц. Шпінарева І.М.
Нечітка логіка та м'які обчислення
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Методи оптимізації та дослідження операцій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.ф.-м.н., доц. Шпінарева І.М.
Методи математичного програмування та оптимізації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.ф.-м.н., доц. Шпінарева І.М.
Системне адміністрування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Шибаєва Н.О.
Основи конфігурації та експлуатації операційних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Мікропроцесори в інформаційно-управляючих системах
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Пошукова оптимізація веб-застосувань
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Технології контекстної реклами та інтернет-маркетингу
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Технології та компоненти віртуальних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Технології глибокого машинного навчання
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Телекомунікаційні технології в ІС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Ергономіка ІС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Інтеллектуальні системи підтримки прийняття рішень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: ст. викл. Павлов О. О.
Мобільно-орієнтована розробка ПЗ
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Гришин С. І.
Інтелектуальні транспортні системи
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Автоматизовані інформаційні системи
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Стандартизація в інформаційних системах
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Глобальні системи передачі, зберігання і обробки інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: ст. викл. Павлов О.О.
Патерни i фреймворки Internet програмуванн
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
ІТ-аутсорсинг
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2019 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Математичний аналіз 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Математичний аналіз 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Лінійна алгебра
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Дискретна математика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія ймовірності та математична статистика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Фізика
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Кафедра: Кафедра фізики
Алгоритмізація та програмування1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Алгоритмізація та програмування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 7.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Теорія алгоритмів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Об'єктно-орієнтоване програмування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Об'єктно-орієнтоване програмування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Комп'ютерна електроніка
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.т.н., проф. Вичужанiн В. В.
Основи технології зберігання даних 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи технології зберігання даних 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Інфокомунікаційні системи та мережі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Шибаєва Н.О.
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 3 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Чисельні методи.Методи інтелектуального аналізу великих даних
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Інтернет речей
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Технологія створення програмних продуктів
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Моделювання систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Дослідження операцій та методи оптимізації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мобільні інформаційні технології
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Теорія ігор, прийняття рішень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Інформаційна безпека та захист інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Системи та технології штучного інтелекту 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Системи та технології штучного інтелекту 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Проектування інформаційних систем 1
Кількість кредитів ЄКТС: 2.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Проектування інформаційних систем 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Сучасна теорія управління ІТ-проектами
Кількість кредитів ЄКТС: 7.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Тестування програмного забезпечення інформаційних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.
Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 9.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова 1. 1
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Культура ділового спілкування
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Методи та технології обробки інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Операційні системи
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Шибаєва Н.О
Основи екології
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія інформації та кодування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Москалюк А.Ю.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія спілкування
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Практики культурної комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Москалюк А.Ю.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Програмування та підтримка веб-застосувань 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Програмування та підтримка веб-застосувань 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: к.т.н. Червоненко П.П.
Розробка і використання систем управління контентом веб-систем 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Розробка і використання систем управління контентом веб-систем 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
GRID- технології та хмарни обчислення
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Технології високопродуктивних обчислень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Гришин С.І.
Методи та системи підтримки прийняття рішень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: ст. викл. Павлов О. О.
Методи аналізу і оцінки керуючих рішень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Штучні нейронні мережі та машинне навчання
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Основи штучних нейронних мереж
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Методи аналізу і обробки великих обсягів даних
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Моделі обробки структурованих і слабоструктурованих масивів даних
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Кросплатформенне програмування та рефакторінг
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Розробка корпоративних клієнт-серверних інформаційних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.т.н., проф. Вичужанiн В. В.
Методи і засоби цифрової обробки сигналів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.т.н., проф. Вичужанiн В. В.
Теорія систем та системний аналіз
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Системний аналіз та структури управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Системи автоматизації проектування графічних об'єктів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Програмне забезпечення роботи з тривимірною графікою
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.ф.-м.н., доц.. Косенко С. І.
Системне адміністрування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: : к.т.н., доц. Шибаєва Н.О.
Основи конфігурації та експлуатації операційних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Глобальні системи передачі, зберігання і обробки інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: ст. викл. Павлов О.О.
Геоінформаційні системи і технології
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2018 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Математичний аналіз 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Математичний аналіз 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Лінійна алгебра
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Дискретна математика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія ймовірності та математична статистика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Фізика
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Кафедра: Кафедра фізики
Алгоритмізація та програмування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Алгоритмізація та програмування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 7.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Теорія алгоритмів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Об'єктно-орієнтоване програмування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Об'єктно-орієнтоване програмування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Комп'ютерна електроніка
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Основи технології зберігання даних 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи технології зберігання даних 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Інфокомунікаційні системи та мережі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 3 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Чисельні методи.Методи інтелектуального аналізу великих даних
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Інтернет речей
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Технологія створення програмних продуктів
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Моделювання систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Дослідження операцій та методи оптимізації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мобільні інформаційні технології
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Теорія ігор, прийняття рішень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Інформаційна безпека та захист інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Системи та технології штучного інтелекту 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Системи та технології штучного інтелекту 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Проектування інформаційних систем 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Проектування інформаційних систем 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Залік. Захист курсової роботи.
Сучасна теорія управління ІТ-проектами
Кількість кредитів ЄКТС: 7.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Тестування програмного забезпечення інформаційних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.
Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 9.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова 1. 1
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Культура ділового спілкування
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Методи та технології обробки інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Операційні системи
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Шибаєва Н.О
Основи екології
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія інформації та кодування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Москалюк А.Ю.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія спілкування
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Практики культурної комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Москалюк А.Ю.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Програмування та підтримка веб-застосувань 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Програмування та підтримка веб-застосувань 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: к.т.н. Червоненко П.П.
Розробка і використання систем управління контентом веб-систем 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Розробка і використання систем управління контентом веб-систем 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
GRID- технології та хмарни обчислення
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Технології високопродуктивних обчислень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Гришин С.І.
Методи та системи підтримки прийняття рішень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: ст. викл. Павлов О. О.
Методи аналізу і оцінки керуючих рішень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Штучні нейронні мережі та машинне навчання
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Основи штучних нейронних мереж
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Методи аналізу і обробки великих обсягів даних
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Моделі обробки структурованих і слабоструктурованих масивів даних
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Кросплатформенне програмування та рефакторінг
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Розробка корпоративних клієнт-серверних інформаційних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.т.н., проф. Вичужанiн В. В.
Методи і засоби цифрової обробки сигналів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.т.н., проф. Вичужанiн В. В.
Теорія систем та системний аналіз
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Системний аналіз та структури управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Системи автоматизації проектування графічних об'єктів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Програмне забезпечення роботи з тривимірною графікою
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.ф.-м.н., доц.. Косенко С. І.
Системне адміністрування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: : к.т.н., доц. Шибаєва Н.О.
Основи конфігурації та експлуатації операційних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Глобальні системи передачі, зберігання і обробки інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: ст. викл. Павлов О.О.
Геоінформаційні системи і технології
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2017 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Математичний аналіз 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Математичний аналіз 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Лінійна алгебра
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Дискретна математика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія ймовірності та математична статистика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Фізика
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Кафедра: Кафедра фізики
Алгоритмізація та програмування1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Алгоритмізація та програмування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 7.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Теорія алгоритмів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Об'єктно-орієнтоване програмування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Об'єктно-орієнтоване програмування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Комп'ютерна електроніка
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Основи технології зберігання даних 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи технології зберігання даних 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Інфокомунікаційні системи та мережі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 3 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Чисельні методи.Методи інтелектуального аналізу великих даних
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Інтернет речей
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Технологія створення програмних продуктів
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Моделювання систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Дослідження операцій та методи оптимізації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мобільні інформаційні технології
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Теорія ігор, прийняття рішень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Інформаційна безпека та захист інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Системи та технології штучного інтелекту 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Системи та технології штучного інтелекту 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Проектування інформаційних систем 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Проектування інформаційних систем 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Залік. Захист курсової роботи.
Сучасна теорія управління ІТ-проектами
Кількість кредитів ЄКТС: 7.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Тестування програмного забезпечення інформаційних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.
Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.

Атестація

Виконання дипломної роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 9.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова 1. 1
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Культура ділового спілкування
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Методи та технології обробки інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Корнілова С.В
Операційні системи
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Блажко О.А.
Основи екології
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія інформації та кодування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Москалюк А.Ю.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія спілкування
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Практики культурної комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Москалюк А.Ю.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Програмування та підтримка веб-застосувань 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Програмування та підтримка веб-застосувань 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: к.т.н. Червоненко П.П.
Розробка і використання систем управління контентом веб-систем 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Розробка і використання систем управління контентом веб-систем 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
GRID- технології та хмарни обчислення
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Технології високопродуктивних обчислень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Гришин С.І.
Методи та системи підтримки прийняття рішень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: ст. викл. Павлов О. О.
Методи аналізу і оцінки керуючих рішень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Штучні нейронні мережі та машинне навчання
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Основи штучних нейронних мереж
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Методи аналізу і обробки великих обсягів даних
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Моделі обробки структурованих і слабоструктурованих масивів даних
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Кросплатформенне програмування та рефакторінг
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Розробка корпоративних клієнт-серверних інформаційних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доц. Рудніченко М. Д.
Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.т.н., проф. Вичужанiн В. В.
Методи і засоби цифрової обробки сигналів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.т.н., проф. Вичужанiн В. В.
Теорія систем та системний аналіз
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Системний аналіз та структури управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Системи автоматизації проектування графічних об'єктів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Програмне забезпечення роботи з тривимірною графікою
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.ф.-м.н., доц.. Косенко С. І.
Системне адміністрування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: : к.т.н., доц. Шибаєва Н.О.
Основи конфігурації та експлуатації операційних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Глобальні системи передачі, зберігання і обробки інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: ст. викл. Павлов О.О.
Геоінформаційні системи і технології
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Щербакова Галина Юріївна