Журналістика

ID: 50625
Галузь знань 
06 Журналістика
Спеціальність 
061 Журналістика
Спеціалізація 
Журналістика
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Мова викладання 

Українська.

Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

На сьогодні є небагато освітніх програм, які забезпечують широкі можливості в пошуку свого місця на ринку праці. Закінчивши навчання, Ви зможете працювати журналістами, адміністраторами, режисерами, фотокореспондентами, медіаменеджерами, фахівцями із зв’язків з громадськістю та пресою, рекламістами, прессекретарями в різних державних і недержавних організаціях, фахівцями з видавничо-поліграфічного виробництва та ін. 

Якщо ці професії Вам до душі, тоді наша програма – найкращий вибір для Вас! Ми знаємо, що відбувається в сучасній журналістиці. Ми надаємо найсвіжіші знання на лекціях та практичних заняттях. 

Ви дізнаєтеся, як сьогодні змінюються вимоги до журналістів, як цифровізація змінює медіаконтент, чим відрізняється чи не відрізняється регіональна журналістика від національної, якими є останні тенденції у інформаційній сфері. Ви матимете справу з різними формами інтернет-журналістики, навчитеся робити моніторинг громадської думки. Матимете справу з використанням соціальних мереж у журналістиці, проводитимете журналістське розслідування, порівнюватимете вітчизняну медіасистему із зарубіжною. Ми забезпечимо Вам можливість проходити практику в кращих ЗМІ.

Вас чекають семінари, тренінги, майстер-класи від відомих українських і зарубіжних журналістів та медіатренерів. 

Ви отримаєте необхідні теоретичні знання та практичні навички в галузі засобів масової інформації та комунікації. І багато-багато іншого…

Профіль програми

Мета програми

Забезпечення здобувачів вищої освіти базовою теоретичною та практичною підготовкою університетського рівня, необхідною для виконання професійних обов’язків у сфері соціальних комунікацій, оперативного реагування на зміни інформаційного середовища, розбудови медіасистеми України і формування громадянського суспільства.

Характеристика програми
Опис предметної області

Об'єкти вивчення та діяльності: соціальні комунікації в різних їхніх виявах і видах; продукти соціального комунікування; аудиторія та інші споживачі (користувачі) цих продуктів.

Цілі навчання: сформувати здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані завдання в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування наукових положень і методів, поєднання традиційних та інноваційних підходів до навчання, академічних і позаакадемічних активностей, українського та світового досвіду.

Теоретичний зміст предметної області: поняття про журналістику, рекламу та зв’язки з громадськістю, видавничу діяльність та редагування й інші види інституційної комунікаційної діяльності.

Методи, методики та технології: прикладні соціально-комунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації, медіапланування, професійні норми та стандарти й інші спеціальні методики, що використовують у сфері соціальних комунікацій і вузькопрофесійних галузях соціального комунікування.

Інструменти та обладнання: комп’ютерна техніка, телевізійне та радіообладнання, програмне забезпечення для обробки зображень, відео, звуку та верстки.

Фокус освітньої програми

Загальна вища освіта за спеціальністю 061 Журналістика, що ґрунтується на знанні наукових теорій і засвоєнні практичних навичок, необхідних для професіональної діяльності в засобах масової комунікації, на мультимедійних платформах із використанням кросмедійних технологій.

Ключові слова: журналістика, соціальні комунікації, масмедіа.

Особливості та відмінності
 • Підготовка універсального журналіста, здатного працювати в новітніх масмедіа, у тому числі у сфері реклами, зв’язків з громадськістю, медіаменеджменту, видавничої справи та редагування;
 • сприяння індивідуалізації освітньої траєкторії, участі у тренінгах і майстер-класах, гуманізації відносин між здобувачем освіти і надавачем освітніх послуг;
 • отримання через вибіркові  компоненти  неспеціалізованих надпрофесійних компетенцій і навичок, соціально-політичних, психолого- етичних, правових, економічних, екологічних тощо;
 • можливість участі у програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), які реалізуються німецькою, польською, іспанською мовами та вимагають належної мовної компетентності.
Працевлаштування та продовження освіти
Придатність до працевлаштування

Випускники зможуть працювати на посадах журналіста, редактора, фотокореспондента, рекламіста, представника з реклами, рекламного агента, фахівця із зв’язків з громадськістю, прессекретаря, фахівця з видавничо- поліграфічного виробництва тощо.

Академічні права випускників

Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання

Основними підходами до викладання є студентоцентрованість, індивідуально-особистісне і проблемно-орієнтоване навчання у формі лекцій, практичних занять, лабораторних робіт; самонавчання, індивідуальних консультацій; навчання під час проходження практик; передбачається участь у творчих проєктах, науково-практичних конференціях, семінарах, а також у тренінгах, майстер-класах фахівців з медіакомунікацій.

Система оцінювання

Усне та письмове опитування; тестовий контроль, презентація творчих та дослідницьких робіт; заліки, екзамени; захист реферативних, розрахунково-
графічних, курсових робіт, курсових проєктів; захист звітів із практики; захист кваліфікаційних робіт.

Програмні компетентності
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціально-комунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов.

Загальні компетентності
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність бути критичним і самокритичним.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
 • Здатність спілкуватися державною мовою.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Спеціальні компетентності
 • Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності.
 • Здатність формувати інформаційний контент.
 • Здатність створювати медіапродукт.
 • Здатність    організовувати    й    контролювати    командну    професійну діяльність.
 • Здатність ефективно просувати створений медійний продукт.
 • Здатність до провадження безпечної медіадіяльності.
 • Здатність установлювати комунікацію з представниками різних інституцій та організацій на правових засадах із дотриманням професійної етики і доброчесності.
 • Здатність до творчості, креативного вирішення проблемних ситуацій, продукування інноваційних ідей та їх впровадження у професійну діяльність.
 • Здатність аналізувати, критично оцінювати, редагувати авторські матеріали та просувати їх на різних медіаплатформах.
 • Здатність виявляти особливості медіавиробництва, медіатворчості та медіаспоживання, оцінювати їх ефективність та за потреби корегувати.
 • Здатність аналізувати тенденції сучасного інформаційного ринку для провадження бізнес-діяльності в медіасфері.
Програмні результати навчання
 • Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.
 • Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.
 • Оцінювати свій або чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що організована й проведена самостійно або з колегами.
 • Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.
 • Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.
 • Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, обмежень та передбачуваних ризиків.
 • Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.
 • Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань.
 • Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів суспільства, представників громадянського суспільства.
 • Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження суспільних і культурних цінностей і досягнень.
 • Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою.
 • Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію іноземною мовою.
 • Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт або на інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціально- комунікаційних наук.
 • Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням доступних, а також обов’язкових джерел інформації.
 • Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення.
 • Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його промоцію.
 • Розміщувати оперативно інформацію про свій медіапродукт на доступних інтернет-платформах.
 • Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових комунікаційних ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.
 • Встановлювати комунікацію із суб’єктами інформаційних послуг, користувачами, партнерами, органами влади та управління на засадах професійної етики і доброчесності.
 • Критично оцінювати, редагувати авторські матеріали з метою ефективного впливу на масову аудиторію.
 • Наводити аргументи щодо донесення необхідної інформації, просування ідей, технологічних рішень у різних сферах соціальних комунікацій.
 • Забезпечувати громадськість якісною щодо змісту, форми та впливу масмедійною продукцією.
 • Прогнозувати тенденції розвитку медіаринку, попереджати негативні наслідки, корегувати професійну діяльність.
Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Викладацький склад відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 80% професорсько-викладацького складу мають наукові ступені.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

У процесі реалізації програми використовуються навчальні приміщення, устаткування, мультимедійне обладнання; наявна необхідна соціально- побутова інфраструктура: https://op.edu.ua/about/reports#11

Специфічні характеристики інформаційно- методичного забезпечення

У процесі реалізації програми використовуються:

 • електронні матеріали, зокрема навчально-методичні комплекси дисциплін, авторські розробки (https://library.opu.ua, https://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=68, та віртуальне навчальне середовище Google Class з відповідним навчально-методичним забезпеченням;
 • офіційний сайт ОНПУ − https://op.edu.ua/ − містить інформацію про освітні програми, інформаційні картки навчальних дисциплін, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти.
Академічна мобільність
Нормативно-правові акти

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37). https://op.edu.ua/document/2501

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та ЗВО України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програм ЄС Еразмус + на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами-партнерами.

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2020 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Риторика та аргументація 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Риторика та аргументація 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Теорія соціальних комунікацій 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія соціальних комунікацій 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Соціальна інформатика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Англійська мова 1.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 1.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Німецька мова 1.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 1.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Польська мова 1.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 1.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Іспанська мова 1.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 1.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Вступ до фаху
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Сучасна публіцистика
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика PR 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика PR 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Історія української та зарубіжної журналістики
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Новітні інформаційно-комунікаційні технології
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Професійно-ділові комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Практична стилістика та культура мови
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи менеджменту медіаіндустрії
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія і методика журналістської творчості 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія і методика журналістської творчості 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Теорія та практика реклами 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика реклами 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Етика медіадіяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Теорія масових комунікацій 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія масових комунікацій 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Редагування медіатекстів
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Основи академічної грамотності
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Основи графічного дизайну
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Аудіовізуальні комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Міжнародна журналістика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Інтернет-журналістика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Копірайтинг
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Методи вивчення громадської думки
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Видавнича справа та редагування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Видавнича справа та редагування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Теле-радіовиробництво
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Фактчекінг
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.

Курсові проекти

Актуальні проблеми журналістикознавства
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.
Медіакомунікації як соціально-гуманітарні практики
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.
Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Естетика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Етика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія мас-медіа
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Медіаправо
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Толерантність та дискримінація
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Лідерство та кар'єрний розвиток
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іміджологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Конфліктологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи академічної доброчесності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічна журналістика
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційне забезпечення екологічної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Медіаекономіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доцент Журан О.А.
Економічні студії
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.е.н., доц. Волкова Н. І, к.е.н., доц. Задорожнюк Н. О.
Макроекономіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційний бізнес
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Економічні основи організації бізнесу
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи ринкової економіки
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Німецька мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Іспанська мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Французька мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Польська мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 5
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 6
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 7
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Організація роботи пресслужби
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Журналістська майстерність
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Арт-журналістика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Міжнародна та європейська безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Соціологія організації
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Обробка інформації баз даних та знань
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія емоцій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Фотожурналістика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія кримінальної поведінки
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Креативні технології в рекламі та PR
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Філософія політики
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор філософських наук, професор Розова Т.В., доктор філософських наук, професор Чорна Л. В.
Основи критичного мислення
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Організаційно-адміністративні засади захисту інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціальна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційно-аналітична діяльність у медіасфері
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Інформаційна діяльність у сфері культури та мистецтв
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи європейського права
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Медіакритика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Формати сучасного артринку
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціально-культурна анімація
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Журналістське розслідування
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Регіональний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
PR-технології в соціальній роботі
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Медіаосвіта та медіаграмотність
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія масової культури та ідеологія
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. філос. н., Никитченко О.Е.; канд. мистецтвознавства, доцент, Ткаченко Р.В.
Соціальна робота з етнічними меншинами
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Видавничий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Продюсерська справа в мистецтві
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Практикум з англійської мови для ЄВІ
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2019 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Теорія та історія журналістики
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Етика журналістської, рекламної та PR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Новітні інформаційні технології
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Міжнародна журналістика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Вступ до фаху
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Теорія соціальних комунікацій 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
Теорія соціальних комунікацій 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
Культура мови та риторика 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Культура мови та риторика 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Практична стилістика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Теорія і методика журналістської творчості 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія і методика журналістської творчості 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Сучасна публіцистика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Інформаційно-аналітична діяльність 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційно-аналітична діяльність 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія та практика реклами 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика реклами 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи літературного редагування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика PR 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія та практика PR 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Практика журналістської діяльності 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Практика журналістської діяльності 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Практика рекламної та PR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Менеджмент в журналістській, рекламній та РR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: к.е.н., доцент Журан О.А.

Курсові проекти

Інформаційно-аналітична діяльність
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.
Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н. доцент кафедри Сапожнікова Н.Ю.
Естетика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи менеджменту
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.е.н., доц. Кучеренко К.В.
Професійно-ділові комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Викладач: канд. пед. наук, доцент Василенко О.П.
Видавничий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Теорія масових комунікацій 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
Теорія масових комунікацій 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
Етика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Цивільне право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Трудове і підприємницьке право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Економічні студії
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Організація ділової комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Викладач: канд. пед. наук, доцент Василенко О.П.
Міжкультурні комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Масова комунікація і інформація 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
Масова комунікація і інформація 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
Іноземна мова 1. 1
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Іноземна мова 2.1 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.2 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.3 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.4 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н. доцент Ярова І.А.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Соціальна інформатика
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Основи соціокомунікативної діяльності 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи соціокомунікативної діяльності 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Медіакультура 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Медіакультура 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Медіатехнології
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи графічного дизайну
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Аудіовізуальні комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Інтернет-журналістика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Організація роботи прес-служби
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Теле-радіовиробництво
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Видавнича справа та редагування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Видавнича справа та редагування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Аудіовізуальні засоби в журналістській, рекламній та РR-діяльності 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Аудіовізуальні засоби в журналістській, рекламній та РR-діяльності 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Організація рекламної та PR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи маркетингу
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Історія моди
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Журналістська майстерність
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Стандартизація в інформаційній сфері
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Іміджологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Креативні технології в рекламі та PR
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи науково-дослідної роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Культура і влада
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Журналістське розслідування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Інформаційний бізнес
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Продюсерська справа в мистецтві
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Іноземна мова 2 Частина 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 5
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 6
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Мова навчання (російська) 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 5
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 6
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2018 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Теорія та історія журналістики
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Етика журналістської, рекламної та PR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Новітні інформаційні технології
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Міжнародна журналістика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Вступ до фаху
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Теорія соціальних комунікацій 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
Теорія соціальних комунікацій 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
Культура мови та риторика 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Культура мови та риторика 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Практична стилістика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Теорія і методика журналістської творчості 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія і методика журналістської творчості 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Сучасна публіцистика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Інформаційно-аналітична діяльність 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційно-аналітична діяльність 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія та практика реклами 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика реклами 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи літературного редагування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика PR 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія та практика PR 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Практика журналістської діяльності 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Практика журналістської діяльності 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Практика рекламної та PR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Менеджмент в журналістській, рекламній та РR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: к.е.н., доцент Журан О.А.

Курсові проекти

Інформаційно-аналітична діяльність
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.
Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н. доцент кафедри Сапожнікова Н.Ю.
Естетика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи менеджменту
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.е.н., доц. Кучеренко К.В.
Професійно-ділові комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Викладач: канд. пед. наук, доцент Василенко О.П.
Медіакомунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Теорія масових комунікацій 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
Теорія масових комунікацій 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
Етика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Цивільне право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Трудове і підприємницьке право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Економічні студії
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Організація ділової комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Викладач: канд. пед. наук, доцент Василенко О.П.
Міжкультурні комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Масова комунікація і інформація 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
Масова комунікація і інформація 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
Іноземна мова 1. 1
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Іноземна мова 2.1 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.2 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.3 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.4 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н. доцент Ярова І.А.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Соціальна інформатика
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Основи соціокомунікативної діяльності 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи соціокомунікативної діяльності 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Медіакультура 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Медіакультура 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Медіатехнології
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи графічного дизайну
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Аудіовізуальні комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Інтернет-журналістика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Організація роботи прес-служби
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Теле-радіовиробництво
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Креативні технології в рекламі та РR 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Креативні технології в рекламі та РR 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Аудіовізуальні засоби в журналістській, рекламній та РR-діяльності 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Аудіовізуальні засоби в журналістській, рекламній та РR-діяльності 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Організація рекламної та PR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи маркетингу
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Історія моди
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Журналістська майстерність
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Стандартизація в інформаційній сфері
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Іміджологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Організація роботи рекламної та PR-агенцій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи науково-дослідної роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Культура і влада
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Журналістське розслідування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Інформаційний бізнес
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Продюсерська справа в мистецтві
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Іноземна мова 2 Частина 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2 Частина 2.4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 5
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 6
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Мова навчання (російська) 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 5
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Мова навчання (російська) 6
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2017 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Теорія та історія журналістики
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Етика журналістської, рекламної та PR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Новітні інформаційні технології
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н. доцент кафедри Сапожнікова Н.Ю.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Міжнародна журналістика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Вступ до фаху
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Теорія соціальних комунікацій 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
Теорія соціальних комунікацій 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
Культура мови та риторика 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Культура мови та риторика 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Практична стилістика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Теорія і методика журналістської творчості 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія і методика журналістської творчості 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Сучасна публіцистика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Інформаційно-аналітична діяльність 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційно-аналітична діяльність 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія та практика реклами 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика реклами 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи літературного редагування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика PR 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія та практика PR 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Практика журналістської діяльності 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Практика журналістської діяльності 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Практика рекламної та PR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Менеджмент в журналістській, рекламній та РR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: к.е.н., доцент Журан О.А.

Курсові проекти

Інформаційно-аналітична діяльність
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.
Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Атестація

Виконання дипломної роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою:
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Естетика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи маркетингу
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.е.н., доц. Журан О.А.
Професійно-ділові комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Викладач: канд. пед. наук, доцент Василенко О.П.
Медіакомунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Теорія масових комунікацій 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
Теорія масових комунікацій 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
Етика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Цивільне право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Трудове і підприємницьке право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Економічні студії
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Організація ділової комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Викладач: канд. пед. наук, доцент Василенко О.П.
Міжкультурні комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Масова комунікація і інформація 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
Масова комунікація і інформація 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
Іноземна мова 1. 1
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 1. 4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Іноземна мова 2.1 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.2 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.3 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.4 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Соціальна інформатика
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Основи соціокомунікативної діяльності 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи соціокомунікативної діяльності 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Медіакультура 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Медіакультура 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Медіатехнології
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Основи графічного дизайну
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Аудіовізуальні комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Інтернет-журналістика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Організація роботи прес-служби
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Теле-радіовиробництво
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Креативні технології в рекламі та РR 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Креативні технології в рекламі та РR 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Аудіовізуальні засоби в журналістській, рекламній та РR-діяльності 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Аудіовізуальні засоби в журналістській, рекламній та РR-діяльності 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Організація рекламної та РR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Журналістська майстерність
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Організація роботи рекламної та РR-агенцій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Журналістське розслідування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Залік.
Основи соціально-психологічного тренінга
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Гендерні аспекти соціальної роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Економічні основи соціальної роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціальна статистика
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Українська (російська) мова 1
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська (російська) мова 2
Кількість кредитів ЄКТС: 7.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська (російська) мова 3
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська (російська) мова 4
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська (російська) мова 5
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська (російська) мова 6
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська (російська) мова 7
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Обсяг програми 

Обсяг освітньої програми на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми 

Нормативний строк підготовки:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.
Додаткові можливості програми 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.

Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Одеського національного політехнічного університету.

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускникам 
Бакалавр журналістики.
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кваліфікація в документі про вищу освіту 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр.

Спеціальність – 061 Журналістика.

Освітня програма – Журналістика.

Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Баландіна Надія Францівна