Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

ID: 50891
Галузь знань 
03 Гуманітарні науки
Спеціальність 
035 Філологія
Спеціалізація 
035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
Форма навчання 
Очна (денна).
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

В зв’язку з швидким розвитком науки, техніки та технологій, розширенням міжнародних контактів зростає потреба у германістах, які окрім традиційних філологічних компетенцій володітимуть основами фахових знань в різних галузях технічних та економічних наук.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми