Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

ID: 50890
Галузь знань 
03 Гуманітарні науки
Спеціальність 
035 Філологія
Спеціалізація 
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Форма навчання 
Очна (денна).
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Бути успішним у сучасному глобалізованому світі – справжній виклик. Стрімкий розвиток інформаційних технологій, інтеграційні процеси в економіці, діджиталізація діяльності людства взагалі і освітнього процесу зокрема неможливі без глибокого знання іноземної мови та правильної організації ділової іншомовної комунікації. 

Здобуваючи ступінь бакалавра за цією програмою, Ви маєте можливість отримати ґрунтовну підготовку з англійської та німецької мов і методики їх викладання, ознайомитись з історією та напрямами сучасного розвитку германської філології, набути навичок усного і письмового перекладу професійно спрямованої літератури та вдосконалити їх на практиці.

Отримані знання та вміння сприятимуть розширенню Ваших можливостей щодо успішного працевлаштування як у навчальних закладах середньої освіти, так і в представництвах іноземних компаній в Україні, а також створять надійне підґрунтя для подальшого навчання у магістратурі.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Домброван Тетяна Іванівна